Hlavní obsah

určený

Vyskytuje se v

určení: místo určenícíl ap. destinazione

určení: příslovečné určenívětný člen čeho complemento (avverbiale) di qc

blíže: blíže určit cospecificare, precisare qc

blíže: blíže neurčenýimprecisato/-a

místo: místo určenídestinazione

poloha: určit polohu koho/čehodeterminare la posizione di qc, localizzare qc

příčina: určit příčinu smrtistabilire la causa della morte

příslovečný: příslovečné určenícomplemento (avverbiale)

stáří: určit stáří čehodeterminare l'età di qc

určení: med. určení pohlavídeterminazione del sesso

určení: příslovečné určení způsobu/místa/časucomplemento di modo/luogo/tempo

určit: být určen pro/na koho/coessere destinato/inteso a q/qc

complemento: complemento di luogo/mezzopříslovečné určení místa/způsobu

destinazione: giungere a destinazionedorazit do místa určení

esportazione: destinato all'esportazioneurčený k vývozu

identità: stabilire l'identità di qurčit totožnost koho

ingrasso: all'ingrasso, da ingrasso(určený) na výkrm prasata ap.

luogo: luogo di destinazionemísto určení

modo: complemento di modopříslovečné určení způsobu

sesso: determinazione del sessourčení pohlaví

stabilire: stabilire le condizioni di un pattourčit podmínky dohody

stiro: da stirožehlicí, určený k žehlení