Hlavní obsah

neurčitě

Vyskytuje se v

člen: určitý/neurčitý/dělivý členarticle défini/indéfini/partitif

forma: nabý(va)t (určité) formyprendre corps

míra: do určité mírydans une certaine mesure, jusqu'à un certain point

okamžik: v určitém okamžikuà un moment donné

stanovisko: zaujmout určité stanoviskose placer à un certain point de vue

určitě: ale určitěmais certainement

určitý: chovat se ke komu určitým způsobemavoir tel comportement à l'égard/envers/vis-à-vis de qqn

určitý: určitý členarticle défini

určitý: do určité míryjusqu'à un certain point, dans une certaine mesure

určitý: určitý počet lidíun certain nombre de gens

určitý: v určitém okamžikuà un moment donné

určitý: v/na určitý denà jour fixe/nommé

způsob: chovat se ke komu určitým způsobemavoir tel comportement envers qqn, vis-à-vis de qqn

určitě: Určitě?Vous êtes sûr ?

za: za určitých podmíneksous certaines conditions

hledisko: z určitého hlediskasous un certain angle

určitě: Určitě (mi) to pochválíte.Vous m'en direz des nouvelles.

určitý: z určitého hlediskasous un certain angle

certitude: avec certitudejistě, určitě, bezpečně

comportement: avoir tel comportement à l'égard de qqnchovat se ke komu určitým způsobem

corps: prendre corpsnabý(va)t (určité) formy

coup: à coup sûrurčitě, jistě, dozajista

défini: article définiurčitý člen

forme: prendre formenabý(va)t určitého tvaru, zřetelně se rýsovat

impersonnel: modes impersonnelsneurčité slovesné tvary

indéfini: ling. article indéfinineurčitý člen

moment: à un moment donnév určitém okamžiku

parler: Tu parles !, Vous parlez !To určitě!, To zrovna!, To sotva!

point: jusqu'à un certain pointdo určité míry

sens: en un sensz určitého pohledu, v určitém smyslu

vague: terme vagueneurčitý výraz

x: pendant x annéesx let, (po) určitou dobu

article: article défini/indéfini/partitifčlen určitý/neurčitý/dělivý

article: article contractépředložka stažená určitým členem

indéfini: mat. intégrale indéfinieneurčitý integrál

perdre: perdre sur une marchandiseproděl(áv)at na (určitém) zboží

problème: pas de problèmenení problém, OK, určitě

angle: sous un certain anglez určitého hlediska