Hlavní obsah

mez

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (hranice - působnosti ap.) limite f, borne fv mezích možnostídans les limites du possible
  2. meze (omezení prostoru) bornes f pl, limites m pl, terme m
  3. (v polích ap.) limite f, borne f

Vyskytuje se v

chodit: chodit mezi lidisortir

jiné: kromě jiného, mimo jiné, mezi jinýmentre autres

mezera: mezera mezi řádkyinterligne

mezi: chodit mezi lidifréquenter le monde

mezi: mezi jinýmentre autre

mezi: mezi čtyřma očimaentre quatre yeux

období: období mezi dvěma světovými válkamientre-deux-guerres

perla: perla mezi ženamiune perle parmi les femmes

řeč: mezi řečíen parlant

stěna: mezi čtyřmi stěnamientre quatre murs

jiný: mezi jinýmientre autres

mezi: Přijď mezi nás.Viens parmi nous.

mezi: rozdělit majetek mezi synyrépartir les biens entre ses fils

mezi: mezi 14. a 20. únorementre le 14 et le 20 février

svůj, svá, své, svoje: Všechno má své meze.Il y a une limite à tout.

číst: přen. číst mezi řádkylire entre les lignes

děvče: mezi námi děvčatysoit dit entre nous

lidé: chodit mezi lidifréquenter le monde

mezi: procedit mezi zubygrommeler entre ses dents

mezi: číst mezi řádkylire entre les lignes

mezi: být mezi dvěma ohniêtre pris entre deux feux

mezi: Zůstane to mezi námi.Cela restera entre nous.

mlýnský: být mezi dvěma mlýnskými kamenyêtre entre le marteau et l'enclume

nebe: mezi nebem a zemíentre ciel et terre

odkázat: odkázat koho do patřičných mezíremettre qqn à sa place

oko: mezi čtyřma očimatête à tête

pást se: expr. jít se pást (na mez)vivre de l'air du temps

patřičný: odkázat koho do patřičných mezíremettre qqn à sa place

proklouznout: proklouznout mezi prsty jako úhořglisser entre les doigts comme une anguille

promluvit: promluvit si mezi čtyřma očimaparler entre quatre yeux

rozmluva: rozmluva mezi čtyřma očimatête-à-tête

řádek: číst mezi řádkylire entre les lignes

slepý: Jednooký mezi slepými králem.Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois.

vyrůst: přen. Vyrostla mezi nimi zeď.Un mur s'est dressé entre eux.

zapřít: zapřít nos mezi očimanier l'évidence même

zůstat: Zůstane to jen mezi námi.Cela restera entre nous.

demi-mot: comprendre à demi-motdovtípit se, číst mezi řádky

entre: lire entre les lignesčíst mezi řádky

entre: (soit dit) entre nousmezi námi

indécis: demeurer indécis entre deux solutionsváhat mezi dvěma řešeními

rang: être sur les rangszařadit se mezi uchazeče o místo, titul ap.

rupture: tech. limite de rupturemez pevnosti

seul: seul à seulmezi čtyřma očima

temps: pendant ce tempszatím, mezi tím

tête-à-tête: en tête-à-têtemezi čtyřma očima

classer: classer un édifice monument historiquezařadit budovu mezi historické památky

coller: Entre eux, ça ne colle pas.Mezi nimi to neklape.

confronter: confronter les témoins entre euxzkonfrontovat svědky mezi sebou

connaître: Sa générosité ne connaît pas de bornes.Jeho štědrost nezná mezí.

limite: sans limitesneomezený, bezmezný, bez mezí

aveugle: Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois.Mezi slepými jednooký králem.

borgne: Au royaume des aveugles les borgnes sont rois.Mezi slepými jednooký králem.

départ: faire le départ entre qqch et qqchrozlišovat mezi čím a čím

deux: entre deux feuxmezi dvěma ohni

doigt: filer entre les doigts de qqnproklouznout komu mezi prsty

mur: entre quatre mursmezi čtyřmi stěnami

remettre: remettre qqn à sa placeodkázat koho do příslušných mezí

royaume: Au royaume des aveugles, les borgnes sont roi.Mezi slepými jednooký králem.

torchon: Entre eux, le torchon brûle.Mezi nimi to neklape.