Hlavní obsah

učiněný

Vyskytuje se v

zadost: učinit zadostčemu comply with sth, vykonat discharge, carry out sth

pokus: učinit pokus o comake an attempt to do sth

prohlášení: učinit/vydat prohlášenímake/issue a statement

rozhodnutí: učinit rozhodnutímake a decision

učinit: učinit nutná opatřenítake necessary measures

výpověď: práv. učinit výpověďgive testimony/evidence

opatření: učinit/přijmout (potřebná) opatřenítake/adopt measures, přípravy ap. make provision for sth

průlom: učinit průlom v čemmake a breakthrough in sth

učinit: Učinil ji šťastnou.He made her happy.

zadost: Spravedlnosti bylo učiněno zadost.Justice was done/served.

call: call sth in(to) questionzpochybnit co, vyslovit pochybnosti o čem, učinit předmětem sporu co, vyvolat spory ohledně čeho

faint: make a faint attempt at sthučinit chabý pokus o co

firm: take firm measuresučinit přísná opatření

habitable: make sth habitablezobyvatelnit, učinit obyvatelným co

happy: make sb happyučinit koho šťastným

justice: Justice has been served.Spravedlnosti bylo učiněno zadost.

likewise: do likewiseudělat/učinit totéž

make: make a decisionrozhodnout (se), učinit rozhodnutí

make: make a proposalučinit návrh

observation: make an observation about/on sthučinit poznámku k čemu, poznamenat, podotknout co

precaution: take precautions against sthučinit preventivní opatření, pojistit se proti čemu

provision: make provision for sthpřipravit se na co, učinit opatření/zajistit se pro případ čeho

remark: make a remark about sthučinit poznámku o čem, podotknout co

render: render uselessučinit nepoužitelným

right: do sb rightpřiznat práva komu, učinit komu po právu

safe: make sth saferučinit co bezpečnějším, zbezpečnit

wrong: do sb wrongdopustit se křivdy na kom, přen. ublížit, (u)činit příkoří komu