Hlavní obsah

my

Zájmeno

  • wes námiwith usod/pro násfrom/for usu nás(doma) at our place, in our home, (odkud pocházím) where I come from

Vyskytuje se v

nás: pro násfor us

nás: u násdoma at our place, in our home, odkud pocházím where I am from

u: u násodkud jsem where I'm from, doma at our place, v zemi in our country

zbavit: náb. ... zbav nás od zlého... deliver us from evil

benzin: Došel nám benzín.We have run out of fuel.

docházet: Dochází nám cukr.We are running out of sugar.

dojít: Došel nám benzín.We've run out of petrol.

doma: U nás doma.At our place.

hořet: Hoří nám dům!Our house is on fire!

chybět: Ještě nám něco chybí do sta liber.We still fall short of hundred pounds.

k, ke, ku: Přijď k nám.Come to our place.

každý: každý z náseach of us

mluvit: My spolu nemluvíme.We are not on speaking terms.

nám: Pošlete nám to.Send it to us.

nám: Dejte nám vědět.Let us know.

nám: Přijď k nám.Come to our place., na návštěvu Come to see us.

naobědvat se: Naobědváš se s námi?Will you have lunch with us?

nás: Informujte nás o tom.Inform us about it.

nás: Je nás šest.There are six of us.

naúčtovat: Naúčtovali nám za to 200 dolarů.They charged us 200 dollars for it.

nezbývat: Nezbývá nám moc času.We don't have much time left.

odpustit: bibl. odpusť nám naše hříchyforgive us our sins

porouchat se: Porouchalo se nám auto.Our car broke down.

potkat (se): Potkalo nás neštěstí.We were struck by misfortune.

projet: Projeli kolem nás.They went past us.

před, přede: před sebou/námi na cestě ap.ahead

předem: Dejte nám vědět předem.Let us know in advance.

představit: Můžete nás představit?Can you introduce us?

přiblížit: Můžeš nám nějak přiblížit, jak...?Can you give us an idea of how ...?

přidat se: Přidal se k nám jeden ...We were joined by one ...

připojit se: Připojilo se k nám pár dalších lidí.We were joined by a few other people.

přislíbit: Přislíbili nám pomoc.They promised to help us.

příslušet: To nám nepřísluší soudit.It is not for us to judge.

sledovat: Sledují nás.We are being followed.

spasit: To (už) nás nespasí.That won't help us.

stát: Stálo nás to asi ...It cost us about ...

umožnit: Nebylo nám to umožněno.We were not allowed to do it.

určitě: Určitě nás navštivte.Be sure to visit us.

váhat: Neváhejte nás kontaktovat.Don't hesitate to contact us.

všichni, všechny, všechna: vy/my všichniall of you/us

vyfotografovat: Mohl byste nás vyfotografovat?Could you take a picture of us?

vyzradit: Vyzradí nás.He will give us away.

zaběhnout se: Zaběhl se nám pes.Our dog has gone astray., ztratil se Our dog got lost.

zajistit: Můžete nám zajistit lístky?Can you arrange the tickets for us?

zaslat: Zašlete (nám) životopis s ...Send in your CV with ...

zbývat: Nezbývá nám moc času.We don't have much time left.

zbývat: Nezbývá (nám) než...There is no other way but to..., We have no other choice but...

pracovat: Čas pracuje pro nás.Time is on our side., Time is in our favour.

smilovat se: Bože, smiluj se nad námi!Lord, have mercy on us!