Hlavní obsah

EU [ˌiːˈjuː]

Vyskytuje se v

boy: (Oh) boy!Páni!, Ty jo! zvolání

dear: oh dear!, dear me!, dear, dear!Ježiši!, Proboha!, Bože bože! při překvapení, zklamání ap.

owing: owing tosth kvůli, vzhledem k čemu, z důvodu čeho

well: oh wellno nevadí, no nic

gratitude: owe sb a debt of gratitudebýt komu velmi zavázaný/vděčný

member: (EU) member countryčlenská země (Evropské unie)

national: EU nationalobčan Evropské unie

yeah: Oh yeah?Fakt?, Vážně?

enlargement: enlargement of the EUrozšíření EU

oh: Oh no!Ale ne!

god: Oh my God!Můj Bože!

členský: členské státy EUEU member states

dlužný: dlužná částkasum owed, splatná amount due, ještě nezaplacená outstanding amount/sum

důsledek: v důsledku čehoas a consequence/result of sth, in consequence of sth, kvůli owing to sth

důvod: z důvodu čehoowing to, due to sth, by reason, vzhledem k on account of sth, na základě on the grounds of sth, kvůli because of sth

ne: Ale ne!Oh no!

rozšíření: rozšíření EUthe EU enlargement

stát: členské státy EUEU member states

unie: Evropská uniethe European Union, zkr. the EU

vystoupení: vystoupení z EUwithdrawal from the EU

ach: Ach (můj) Bože!Oh, (my) God!, Oh dear (God)!

ale: Ale ne!Oh no!

bože: Pane Bože!Oh, my God!

dlužit: Kolik ti dlužím?How much do I owe you?

dlužit: Dlužím ti to.I owe you that., I owe it to you.

Kristus: Ježíši Kriste!, Kriste Pane!Jesus Christ!, Oh, my God!

pánbůh: Panebože!Oh my God/goodness!, Good Lord!, God almighty!

přistoupit: Země přistoupila k EU.The country joined the EU.

ti: To ti bylo něco!Oh man, that was something!

vděčit: Vděčím mu za svůj život.I owe him my life.

vstup: vstup do EUaccession to the EU

vyhovět: vyhovět požadavkům Evropské uniemeet the EU requirements

vysvětlení: Dlužíte mi vysvětlení.You owe me an explanation.