Hlavní obsah

EU [ˌiːˈjuː]

Vyskytuje se v

dear: oh dear!, dear me!, dear, dear!Ježiši!, Proboha!, Bože bože! při překvapení, zklamání ap.

owing: owing tosth kvůli, vzhledem k čemu, z důvodu čeho

well: oh wellno nevadí, no nic

member: (EU) member countryčlenská země (Evropské unie)

national: EU nationalobčan Evropské unie

yeah: Oh yeah?Fakt?, Vážně?

enlargement: enlargement of the EUrozšíření EU

oh: Oh no!Ale ne!

god: Oh my God!Můj Bože!

členský: členské státy EUEU member states

dlužný: sum owed, splatná amount due, ještě nezaplacená outstanding amount/sumdlužná částka

důsledek: as a consequence/result of sth, in consequence of sth, kvůli owing to sthv důsledku čeho

důvod: owing to, due to sth, by reason, vzhledem k on account of sth, na základě on the grounds of sth, kvůli because of sthz důvodu čeho

ne: Oh no!Ale ne!

rozšíření: rozšíření EUthe EU enlargement

stát: členské státy EUEU member states

unie: the European Union, zkr. the EUEvropská unie

vystoupení: vystoupení z EUwithdrawal from the EU

ach: Oh, (my) God!, Oh dear (God)!Ach (můj) Bože!

ale: Oh no!Ale ne!

bože: Oh, my God!Pane Bože!

dlužit: How much do I owe you?Kolik ti dlužím?

Kristus: Jesus Christ!, Oh, my God!Ježíši Kriste!, Kriste Pane!

pánbůh: Oh my God!, Good Lord!, God almighty!Panebože!

přistoupit: Země přistoupila k EU.The country joined the EU.

ti: Oh man, that was something!To ti bylo něco!

vděčit: I owe him my life.Vděčím mu za svůj život.

vstup: vstup do EUaccession to the EU

vyhovět: meet the EU requirementsvyhovět požadavkům Evropské unie

vysvětlení: You owe me an explanation.Dlužíte mi vysvětlení.

boy: (Oh) boy!Páni!, Ty jo! zvolání