Hlavní obsah

цель

Vyskytuje se v

цель: в це́лях чегоza účelem čeho, na co, s cílem čeho

пораже́ние: пораже́ние це́лиzasažení cíle

зада́ться: зада́ться це́льюbýt cílem, dát si za cíl co

идти́: идти́ к наме́ченной це́лиsměřovat k určenému cíli

основно́й: основна́я цельhlavní cíl

cíl: стратеги́ческая цельvoj. strategický cíl

účel: для э́той це́лиk tomu účelu

určení: обстоя́тельство вре́мени/ме́ста/це́ли/причи́ны/о́браза де́йствияpříslovečné určení času/místa/účelu/příčiny/způsobu

zájezd: пое́здка с це́лью о́тдыхаpobytový zájezd

dojet: прие́хать к це́лиdojet do cíle

důvod: в це́лях безопа́сностиz bezpečnostních důvodů

klást: ста́вить себе́ це́льюklást si za cíl

minout: не попа́сть в цельminout cíl

mířit: ме́титься в цельmířit na cíl

trefa: то́чное попада́ние в цельpřesná trefa

trefit: попа́сть в цельtrefit cíl

vedle: бить ми́мо це́ли, промахну́тьсяstřílet vedle

vražda: уби́йство с це́лью грабежа́loupežná vražda

vytyčit: поста́вить себе́ цельvytyčit si cíl

zásah: прямо́е попада́ние, накры́тие це́лиpřímý zásah

prostředek: Цель опра́вдывает сре́дства.Účel světí prostředky.