Hlavní obsah

сре́дне

Vyskytuje se v

сре́дний: сре́дний родstřední rod, neutrum

сре́дний: в сре́днемv průměru, průměrně

сре́дний: сре́дняя шко́лаstřední škola

сре́дний: сре́днее образова́ниеstředoškolské vzdělání

сре́дний: сре́дний па́лецprostředník, prostředníček

во́зраст: сре́дний во́зрастprůměrný věk, věkový průměr

во́зраст: сре́дний во́зрастstřední věk

во́зраст: кри́зис сре́днего во́зрастаkrize středního věku

всео́бщий: всео́бщее сре́днее образова́ниеvšeobecné střední vzdělání

мука́: мука́ гру́бого/сре́днего/ме́лкого помо́лаhrubá/polohrubá/hladká mouka

образова́ние: сре́днее образова́ниеstředoškolské vzdělání

па́лец: сре́дний па́лецprostředník

рука́: сре́дней руки́průměrný, druhořadý, nedůležitý, nevýznamný

у́хо: вну́треннее/сре́днее/нару́жное у́хоvnitřní/střední/zevní ucho

шко́ла: нача́льная/сре́дняя шко́лаzákladní/střední škola

рост: высо́кий/ни́зкий/сре́дний ростvysoká/malá/střední postava

рука́: това́р сре́дней руки́zboží z druhé ruky

ско́рость: сре́дняя ско́ростьprůměrná rychlost

сре́дний: вы́ше сре́днегоnadprůměrně, nadprůměrný, nad normu

тя́жесть: сре́дней тя́жестиstředně těžký zranění ap.

aritmetický: aritmetický průměrсре́днее арифмети́ческое

déšť: bot. zlatý déšťфорзи́ция сре́дняя

mzda: minimální/průměrná mzdaминима́льная/сре́дняя зарпла́та

polohrubý: polohrubá moukaмука́ сре́днего помо́ла

průměr: aritmetický/geometrický průměrарифмети́ческое/геометри́ческое сре́днее

rod: mužský/ženský/střední rodмужско́й/же́нский/сре́дний род

střední: anat. střední uchoсре́днее у́хо

střední: střední školaсре́дняя шко́ла

střední: ling. střední rodсре́дний род

teplota: průměrná teplotaсре́дняя температу́ра

tok: horní/střední/dolní tok řekyве́рхнее/сре́днее/ни́жнее тече́ние реки́

ucho: anat. vnitřní/střední/zevní uchoвну́треннее/сре́днее/нару́жное у́хо

ucho: med. zánět středního uchaвоспале́ние сре́днего у́ха

váha: těžká/střední/lehká váhaтяжёлый/сре́дний/лёгкий вес

věk: průměrný věkсре́дний во́зраст

věk: psych. krize středního věkuкри́зис сре́днего во́зраста

vzdělání: základní/střední/vyšší vzděláníнача́льное/сре́днее/вы́сшее образова́ние

zánět: zánět středního uchaвоспале́ние сре́днего у́ха

délka: průměrná délka životaсре́дняя продолжи́тельность жи́зни

pokročilý: angličtina pro středně pokročiléангли́йский для продолжа́ющих/сре́днего у́ровня

průměr: věkový průměrсре́дний во́зраст

průměr: pod průměremни́же сре́днего у́ровня

raketa: raketa středního doletuраке́та сре́днего ра́диуса

rychlost: průměrná rychlostсре́дняя ско́рость

středně: středně vysokýсре́днего ро́ста

středně: středně pokročilý studentстуде́нт сре́дне-продви́нутого у́ровня

středně: středně těžký zraněníсре́дней тя́жести

středoškolský: středoškolské vzděláníсре́днее образова́ние

středoškolský: středoškolský učitelпреподава́тель сре́дней шко́лы

škola: základní/středníнача́льная/сре́дняя шко́ла

třída: střední třídaсре́дний класс

všeobecný: všeobecné střední vzdělání(все)о́бщее сре́днее образова́ние

vzrůst: vysoký/malý/střední vzrůstвысо́кий/ни́зкий/сре́дний рост

průměr: v průměruв сре́днем