Hlavní obsah

zdravý

Přídavné jméno

  1. (o člověku ap.) gesund, heil
  2. (zdraví prospěšný) gesundzdravá výživagesunde Nahrung
  3. (přirozený, neporušený) gesund, heilzdravý vztaheine gesunde Beziehung

Vyskytuje se v

lehký: leichte Körperverletzungpráv. lehké ublížení na zdraví

zdraví: die Gesundheitspflegepéče o zdraví

zdravit: es grüßt Dich/Siezdraví Tě/Vás v dopisech

chatrný: eine gebrechliche Gesundheit habenmít chatrné zdraví

křehký: eine gebrechliche Gesundheit habenmít křehké zdraví

na: auf j-s Gesundheit trinkennapít se na čí zdraví

nahlodat: j-s Gesundheit anknacksennahlodat zdraví koho

nezdravý: ein ungesundes Kindnezdravé dítě

plíce: eine gesunde Lunge habenmít zdravé plíce

podlomený: angegriffene Gesundheitpodlomené zdraví

poklad: Die Gesundheit ist ein kostbarer Schatz.Zdraví je vzácný poklad.

pozeptat se: sich nach der Gesundheit erkundigenpozeptat se po zdraví

přát: j-m Gesundheit/Glück/Liebe wünschenpřát komu zdraví/štěstí/lásku

přečkat: den Krieg gesund überstehenpřečkat válku ve zdraví

přestát: Er hat den Umzug gesund überstanden.Přestál stěhování ve zdraví.

ptát se: nach j-s Gesundheit fragenptát se na čí zdraví

stáří: das Alter in Gesundheit erreichendožít se stáří ve zdraví

škodlivý: Rauchen ist gesundheitsschädlich.Kouření je zdraví škodlivé.

špatný: schwache Gesundheitšpatné zdraví

teprve: Auch dem Gesunden ging es sich schlecht, und ihm erst.I zdravému se šlo špatně, co teprve jemu.

ťuknout si: auf die Gesundheit anstoßenťuknout si na zdraví

vetchý: zerrüttete Gesundheitpřen. vetché zdraví

vyváznout: mit heiler Haut davonkommenvyváznout se zdravou kůží

životní: gesunde Lebensweisezdravý životní styl

barva: eine gesunde Farbe habenmít zdravou barvu

kořínek: einen guten Kern habenmít zdravý kořínek

heil: heil am Ziel ankommenve zdraví dorazit do cíle

hinsichtlich: hinsichtlich seiner Gesundheitvzhledem k jeho zdraví

Zahn: schiefe/gesunde/falsche Zähnekřivé/zdravé/falešné zuby

zuwider: der Vernunft zuwider eine falsche Entscheidung treffenrozhodnout (se) v rozporu se zdravým rozumem

abträglich: Rauchen ist der Gesundheit abträglich.Kouření škodí zdraví.

Ehrgeiz: ein gesunder/krankhafter Ehrgeizzdravá/chorobná ctižádost

erheben: das Glas auf j-s Wohl erhebenpozvednout sklenici na čí zdraví

Gesundheit: Gesundheit!Na zdraví!, Zdravíčko! při kýchnutí

heben: auf j-s Wohl den Kelch hebenpozvednout kalich na čí zdraví

kernig: přen. kernige Gesundheit habenmít pevné zdraví

klar: přen. einen klaren Verstand habenmít zdravý rozum

Pflege: die Pflege des Körpers/der Gesundheitpéče o tělo/zdraví

Schatz: Gesundheit ist ein kostbarer Schatz.Zdraví je vzácný poklad.

Selbstbewusstsein: gesundes Selbstbewusstseinzdravé sebevědomí

Prosit: Prosit!Na zdraví!

zdravý: gesunde Nahrungzdravá výživa