Hlavní obsah

provoz

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (organizace, pracoviště ap.) der BetriebPrádelna není v provozu.Die Wäscherei ist außer Betrieb.provoz na směnyder Schichtbetriebprovoz bez obsluhyBetrieb ohne Bedienung
  2. (stroje, zařízení ap.) der Betrieb, der Lauf, der Gangdát do provozu coetw. in Betrieb setzennouzový provozder Notbetrieb
  3. (silniční ap.) der Verkehrsilniční/železniční/letecký provozder Straßenverkehr/Eisenbahnverkehr/Luftverkehrdopr. jednosměrný provozder Einbahnverkehrdopr. ulice s jednosměrným provozemdie Einbahnstraße

Vyskytuje se v

mimo: außer Betriebmimo provoz

pravidlo: die Verkehrsregelpravidla silničního provozu

řízení: die Steuerung des Autoverkehrsřízení dopravního provozu

silniční: die Regeln des Straßenverkehrspravidla silničního provozu

směnný: der Schichtbetriebsměnný provoz

trolejbusový: der Obusverkehrtrolejbusový provoz

třísměnný: der Dreischichtbetriebtřísměnný provoz

být: außer Betrieb seinbýt mimo provoz

dvousměnný: der Zweischichtbetriebdvousměnný provoz

hospodárný: ein wirtschaftlicher Betriebhospodárný provoz

motorický: motorischer Betriebmotorický provoz

plynulost: die Kontinuität des Betriebsplynulost provozu

uvést: in Betrieb setzenuvést do provozu

vyřadit: etw. außer Betrieb setzenvyřadit co z provozu

zkušební: der Testbetrieb, der Probebetriebzkušební provoz

Betrieb: den Betrieb aufnehmen/einstellenzahájit/ukončit provoz

einbahnig: einbahniger Verkehrjednosměrný provoz

in: Die Maschine ist in Betrieb.Stroj je v provozu.

aufpassen: im Straßenverkehr aufpassenbýt pozorný v silničním provozu

beschließen: die Stilllegung eines Betriebes beschließenrozhodnout o pozastavení provozu

entlasten: den Straßenverkehr durch den Ausbau der Eisenbahn entlastenodlehčit silničnímu provozu výstavbou železnice

Funktion: in/außer Funktion seinbýt v provozu/mimo provoz

nehmen: in Betrieb nehmenuvést do provozu

Sicherheit: Sicherheit des Straßenverkehrsbezpečnost silničního provozu

provoz: der Schichtbetriebprovoz na směny