Hlavní obsah

problém

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (složitá věc, potíž) das Problem
  2. (sporná otázka) das Problemzákladní/okrajový problémdas Grundproblem/Randproblemfinanční problémdas Finanzproblem

Vyskytuje se v

dílčí: das Teilproblemdílčí problém

dnešek: die Gegenwartsproblemeproblémy dneška

každodenní: die Alltagsproblemekaždodenní problémy

okrajový: das Randproblemokrajový problém

bolavý: heikles Problembolavý problém

dívat se: das Problem anders ansehendívat se na problém jinak

jasno: Ich bin mir über dieses Problem klar geworden.Udělal jsem si v tomto problému jasno.

narazit: auf Probleme/einen Bekannten stoßennarazit na problémy/známého

otravovat: Er belästigt uns ständig mit seinen Problemen.Pořád nás otravuje svými problémy.

palčivý: ein brennendes Problem lösenřešit palčivý problém

podstata: der Kern des Problems/der Sachepodstata problému/věci

pochopitelně: ein Problem verständlich erklärenvysvětlit problém pochopitelně

pokojný: eine friedliche Problemlösungpokojné vyřešení problému

popovídat si: sich mit j-m über Probleme unterhaltenpopovídat si s kým o problémech

postěžovat si: sich über seine Probleme beklagenpostěžovat si na své problémy

představovat: Das stellt ein großes Problem dar.To představuje velký problém.

přetrvávat: Probleme überdauern.Problémy přetrvávají.

přispět: zur Lösung des Problems beitragenpřispět k vyřešení problému

rozhovořit se: Er fing an, über seine Probleme zu sprechen.Rozhovořil se o svých problémech.

rozřešit: ein Problem lösenrozřešit problém

rvát se: die Probleme bewältigenrvát se s problémy

složitý: Das Problem ist schwierig genug.Ten problém je už (tak) dost složitý.

snadno: Das Problem ist leicht zu lösen.Problém se dá snadno vyřešit.

tížit: Die Gesundheitsprobleme belasten ihn.Tíží ho zdravotní problémy.

triviální: sich mit einem trivialen Problem beschäftigenzabývat se triviálním problémem

ústřední: das Zentralproblemústřední problém

vystupňovat se: Ihre Probleme eskalierten.Jejich problémy se vystupňovaly.

vyšumět: Sie ließen das Problem verpuffen.Nechali ten problém vyšumět.

vyvstat: Viele Probleme sind aufgetreten.Vyvstaly mnohé problémy.

zauvažovat: über ein Problem nachdenkenzauvažovat nad problémem

zdráhavý: zögerliches Herantreten an das Problemzdráhavý přístup k problému

způsobit: j-m Probleme bereitenzpůsobit komu problémy

zvládnutelný: ein schwer zu bewältigendes Problemtěžce zvládnutelný problém

Ärger: Mach keinen Ärger!Nedělej problémy!, Nezlob!

behandeln: Seine Diplomarbeit behandelt das Problem der Arbeitslosigkeit.Jeho diplomová práce pojednává o problému nezaměstnanosti.

beurteilen: Das Problem ist schwer zu beurteilen.Ten problém se těžko posuzuje.

dort: Da und dort haben die Leute gleiche Probleme.Tu i tam mají lidé stejné problémy.

eindringen: Ich bin noch nicht in dieses Problem eingedrungen.Ještě jsem nepronikl do tohoto problému.

erschöpfen: Der Bericht erschöpfte sich in der Aufzählung der Probleme und ging nicht auf ihre Lösungen ein.Zpráva končila výčtem problémů a nezabývala se jejich řešením.

geben: Was gibt es für Probleme?Jaké jsou problémy?

hierin: Hierin liegt das Problem.V tom vězí problém.

nachdenken: über ein Problem angestrengt nachdenkenusilovně přemýšlet o problému

Problem: Sie hat Probleme mit ihren Augen.Má problémy s očima.

Schwierigkeit: j-m Schwierigkeiten machendělat komu potíže/problémy

versenken: sich in ein Problem versenkenzahloubat se do problému

verstehen: j-s Probleme nicht verstehennechápat čí problémy

weiterkommen: mit einem Problem weiterkommenpokročit s problémem

problém: das Finanzproblemfinanční problém