Hlavní obsah

poznání

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (získávání znalostí) die Erkenntnispoznání skutečnostidie Wirklichkeitserkenntnis
  2. (poznatek) die Erkenntnisvědecké poznáníwissenschaftliche Erkenntnisprameny poznánídie Erkenntnisquellen
  3. (rozeznání) die Erkennung, das Erkennenpoznání rozdíludie Erkennung des Unterschiedes

Vyskytuje se v

čest: die Ehre haben j-n kennen zu lernenmít čest poznat koho

čich: j-n/etw. am Geruch erkennenpoznat koho/co po čichu

poznání: die Wirklichkeitserkenntnispoznání skutečnosti

pramen: die Erkenntnisquelle/Bildungsquellepramen poznání/vzdělání

aby: Er ist gekommen, um dich kennen zu lernen.Přišel, aby tě poznal.

dálka: die Zauber der Ferne kennenlernenpoznat kouzlo dálek

podle: j-n an der Stimme erkennenpoznat koho podle hlasu

poznat: die Wahrheit erkennenpoznat pravdu

sám, sama, samo, samý: Erkenne dich selbst.Poznej sám sebe.

sotva: Erkennst du ihn? – Kaum.Poznáš ho? – Sotva.

zblízka: j-n/etw. aus der Nähe kennenlernenpoznat koho/co zblízka

zdaleka: Er erkannte ihn von weitem.Poznal ho zdaleka.

nouze: Freunde in der Not gehen hundert auf ein Lot.V nouzi poznáš přítele.

pohled: j-n/etw. auf den ersten Blick erkennenpoznat na první pohled koho/co

přítel: Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot.V nouzi poznáš přítele.

an: j-n an dem Gang erkennenpoznat koho podle chůze

bloß: etw. mit bloßem Auge erkennenpoznat pouhým okem co

kommen: zu einer Erkenntnis kommendojít k poznání, (roz)poznat

zwischen: j-n zwischen den Menschen erkennen(roz)poznat koho mezi lidmi

Not: keine Not kennenne(po)znat nouzi

Schritt: j-n am Schritt erkennenpoznat koho podle chůze

wiedererkennen: Ich habe dich kaum wiedererkannt!Téměř jsem tě nepoznala!

nepoznání: zum Nichterkennenk nepoznání