Hlavní obsah

obrátit

Vyskytuje se v

vzhůru: etw. auf den Kopf stellenobrátit co vzhůru nohama

důvěra: sich an j-n mit Vertrauen wendenobrátit se na koho s důvěrou

důvěřivě: sich vertrauensvoll an j-n wendendůvěřivě se obrátit na koho

obrátit se: Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll.Nevím, na koho se mám obrátit.

pomoc: sich an j-n um Hilfe wendenobrátit se o pomoc ke komu, na koho

poušť: etw. zur Wüste machenobrátit co v poušť

požadavek: sich mit einer Anforderung an j-n wendenobrátit se na koho s požadavkem

spolehlivý: sich an einen zuverlässigen Menschen wendenobrátit se na spolehlivého člověka

stránka: die Seite umwendenobrátit stránku

vniveč: etw. zunichtemachenobrátit co vniveč

karta: Das Blatt hat sich gewendet.Karta se obrátila.

oko: die Augen verdrehenobrátit oči v sloup

sloup: die Augen verdrehenobrátit oči v sloup

víra: j-n zum richtigen Glauben bekehrenobrátit koho na pravou víru

záda: j-m den Rücken kehrenpřen. obrátit se ke komu zády

an: sich an j-n wendenobrátit se na koho

ausschlagen: zum Guten ausschlagenobrátit se k dobrému

direkt: sich direkt an j-n wendenobrátit se přímo na koho

Instanz: sich an eine höhere Instanz wendenobrátit se na vyšší instanci

Frage: an j-n Frage richtenobrátit se na koho s otázkou

umdrehen: das T-Shirt vor der Wäsche umdrehenpřed praním obrátit tričko (naruby)

verkehren: Seine Gleichgültigkeit verkehrte sich in Mitgefühl.Jeho lhostejnost se obrátila v soucit.

wenden: einen Mantel wendenobrátit kabát (naruby)

zuwenden: j-m den Rücken zuwendenukázat záda komu, obrátit se zády ke komu

kehren: Das hat sich zum Guten gekehrt.Obrátilo se to k lepšímu.

obrátit: die Seite wendenobrátit stránku