Hlavní obsah

nejistě

Příslovce

  • unsichercítit se v přítomnosti koho nejistěsich in j-s Anwesenheit unsicher fühlen

Vyskytuje se v

jistý: eine sichere Hand habenmít jistou ruku

pomalu: langsam aber sicherpomalu, ale jistě

stoprocentně: sich hundertprozentig sicher seinbýt si stoprocentně jistý

jistě: Er vergisst es sicher nicht.Jistě na to nezapomene.

nejistě: sich in j-s Anwesenheit unsicher fühlencítit se v přítomnosti koho nejistě

nejistý: unsicheres Ergebnisnejistý výsledek

příznak: deutliche/sichere Zeichenjasné/jisté příznaky

mlýn: Gottes Mühlen mahlen langsam, aber stetig.Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.

ja: Ja sicher!No jistě!, Ano!

Kapital: ein sicheres Kapitaljistý kapitál

Schütze: ein sicherer Schützejistý střelec

sowieso: Das sowieso!Samozřejmě!, To se rozumí!, Jistě(že)!

wie: so sicher sein, wie zwei mal zwei vier istbýt tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvě

bestimmt: von etw. eine bestimmte Vorstellung habenmít o čem jistou představu

feststehen: Steht schon fest, wann sie heiraten?Už je jisté, kdy se vezmou?

gewiss: hovor. das gewisse Örtchenjistá místnost toaleta

klar: (Na) Klar!(No) Jasně!, (No) Jistě!

schon: Das Haus ist schon schön, aber viel zu groß.Ten dům je jistě pěkný, ale příliš veliký.

geben: Da gibts (gar) nichts!O tom žádná!, To je jisté!, To je marné!