Hlavní obsah

Ohr

Das, podstatné jméno~(e)s, ~en

  1. uchosich die Ohren zuhaltenzacpat si uši
  2. sluch

Das, podstatné jméno~(e)s, ~en

  1. ganz Ohr sein být jedno (velké) ucho
  2. lange Ohren machen/bekommen hovor.natahovat/špicovat uši
  3. die Ohren hängen lassen hovor.sklopit uši, stáhnout krovky
  4. seinen Ohren nicht/kaum trauen hovor.nevěřit svým (vlastním) uším
  5. auf den Ohren sitzen hovor.sedět si na uších
  6. j-m eins hinter die Ohren geben hovor.dát za uši, dát pár facek komu
  7. sich Dat etw. Akk hinter die Ohren schreiben hovor.zapsat si co za uši
  8. mit halbem Ohr zuhören/hinhören poslouchat jen na půl ucha

Vyskytuje se v

Durchfahrt: die Ohren auf Durchfahrt stellenposlouchat na půl ucha

Fell: j-m das Fell über die Ohren ziehensedrat z koho kůži napálit, ošidit

Floh: j-m einen Floh ins Ohr setzennasadit komu brouka do hlavy

Ohr: ganz Ohr seinbýt jedno (velké) ucho

schreiben: sich etw. Akk hinter die Ohren schreibenzapsat si co za uši

spitz: spitze Ohren machennastražit uši

spitzen: die Ohren spitzennatahovat/špicovat uši

anpressen: das Ohr an die Wand anpressenpřitisknout ucho na stěnu

taub: auf dem linken Ohr taub seinneslyšet na levé ucho

abstehen: abstehende Ohrenodstávající uši

frieren: Ohne Mütze wirst du an den Ohren frieren.Bez čepice ti bude zima na uši.

kratzen: sich hinter den Ohren kratzenškrábat se za ušima

stechen: j-m Löcher in die Ohren stechenpropíchnout komu uši

wispern: j-m etw. ins Ohr wispern(za)šeptat komu co do ucha

bleiben: j-m im Ohr bleibenkomu (pořád) znít v uších