Hlavní obsah

Vorstellung

Vyskytuje se v

ausverkaufen: Das Kino/Die Vorstellung ist ausverkauft.Kino/Představení je vyprodáno.

beeindrucken: Die Vorstellung beeindruckte mich stark.Představení na mě silně zapůsobilo.

bestimmt: von etw. eine bestimmte Vorstellung habenmít o čem jistou představu

schwelgen: in Vorstellungen schwelgenopájet se představami, tonout v představách

živý: živá představaeine lebendige Vorstellung

konat se: Představení se nekoná.Die Vorstellung findet nicht statt.

matný: matná představa o čemeine vage/blasse Vorstellung von etw.

na: na začátku představeníam Anfang der Vorstellung

nejvíc: nejvíce navštěvované představenídie meist besuchte Vorstellung

neshoda: neshoda mezi představou a skutečnostíeine Diskrepanz zwischen der Vorstellung und der Realität

představa: mít jen povrchní představunur eine oberflächliche Vorstellung haben

představení: shlédnout představeníeine Vorstellung sehen

představení: formální představeníeine formelle Vorstellung

přibližný: přibližná představaeine grobe Vorstellung

reálný: reálná představa o čemreale Vorstellung von etw.

slučitelný: být slučitelný s představamimit den Vorstellungen vereinbar sein

vžitý: vžitá představaeine eingebürgerte Vorstellung

zatleskat: zatleskat po představení hercůmden Schauspielern nach der Vorstellung applaudieren

zpozdit: zpozdit začátek představeníden Anfang einer Vorstellung verzögern