Hlavní obsah

Halbe

Vyskytuje se v

halb: halb... halb...(na)půl... (na)půl..., zpola... zpola...

Mensch: nur (noch) ein halber Mensch seinbýt pouhým stínem být velmi vyčerpán

Ohr: mit halbem Ohr zuhören/hinhörenposlouchat jen na půl ucha

Portion: halbe Portiontyčka, sušinka, hubeňour

tot: halb tot vor Angst seinbýt polomrtvý strachem ap.

Weg: sich auf halbem Weg(e) treffendohodnout se na kompromisu

halber: der Vollständigkeit halberpro úplnost

zu: zum halben Preisza poloviční cenu

kommen: Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.

Liter: ein halber/viertel Literpůl/čtvrt litru

Schlaf: halb im Schlafv polospánku

Ton: ein halber/ganzer Tonpůltón/celý tón

druhý: Es ist halb zwei.Je půl druhé.

hodina: in einer viertel/halben Stunde zurückkommenvrátit se za čtvrt/půl hodiny

chléb: ein halbes Brot kaufenkoupit půlku chleba

napolo: die Augen halb öffnennapolo otevřít oči

napolovic: Wir machen es halbe-halbe.Rozdělíme se napolovic.

napůl: Er macht alles nur halb.Všechno dělá jen napůl.

poloviční: etw. für den halben Preis kaufenkoupit co za poloviční cenu

polovina: halb so groß/um eine Hälfte größer seinbýt o polovinu větší

přiotrávit se: sich mit Alkohol halb vergiftenpřiotrávit se alkoholem

přizabít: Er hat ihn dafür halb totgeschlagen.Málem ho za to přizabil.

půl: Es ist halb drei.Je půl třetí.

půlka: ein halbes Brot kaufenkoupit půlku chleba

půlový: halbe Notepůlová nota

sloupek: halbes Stäbchen/das Stäbchenkrátký/dlouhý sloupek

vpůli: auf halbem Wegevpůli cesty

zpola: Er ist noch halb Kind.Je ještě zpola dítě.

způli: Ich bin schon halb fertig.Jsem už způli hotov.

štěstí: Frisch gewagt ist halb gewonnen.přísl. Odvážnému štěstí přeje.