Hlavní obsah

jen, jenom

Vyskytuje se v

když: jen kdyžskromné uspokojení е́сли (бы) то́лько, лишь (бы) то́лько

přece: přece jen, přece jenomzdůraznění platnosti (а) всё-(ж-)таки, всё-же, hovor. таки́

tak: jen tak tak sotva, stěžíе́ле-е́ле, едва́-едва́

tehdy: tehdy a jen tehdyтогда́ и то́лько тогда́

dohad: Jsou to jenom dohady.Э́то лишь дога́дки.

doslech: znát (jen) z doslechuзнать то́лько по наслы́шке, с чужи́х слов говори́ть

hořet: Nemocný jen hoří.Больно́й весь гори́т.

hrozný: Je hrozné jen pomyslet...Жу́тко и поду́мать...

jen: Jen do toho!Ну пое́хали!, Ну дава́й!

krok: Je to jen pár kroků.Э́то в двух шага́х отсю́да.

nutný: jen to nejnutnějšíто́лько са́мое необходи́мое

okraj: říci jen na okrajзаме́тить в ско́бках

okrajově: zmínit se o čem jen okrajověупомяну́ть что то́лько бе́гло

opovážit se: Jen se opovaž!То́лько попро́буй!

paráda: To je jen pro parádu.Э́то то́лько для красоты́.

pípnout: Zkus jen pípnout!Попро́буй то́лько пи́кнуть!

plácnout: To jsem jen tak plácnul.Э́то я про́сто так ля́пнул.

počkat: Jen počkej!Ну погоди́!

pomáhat: Pomáhá jen aby se neřeklo.Помога́ет посто́льку поско́льку.

projít: Tohle vám jen tak neprojde!Э́то вам да́ром не пройдёт!

stavět: Tramvaj zde staví jen na znamení.Трамва́й здесь остана́вливается то́лько по тре́бованию.

zkusit: Zkus jen ceknout!То́лько пи́кни!

mrtvý: O mrtvých jen dobře.О мёртвых пло́хо не говоря́т.

otázka: Je to jen otázka času.Э́то лишь вопро́с вре́мени.

pomyslet: Hrůza jen pomyslet.Стра́шно (и) поду́мать.

přerazit se: Jen se nepřeraz!Не расшиби́сь в лепёшку! Не перестара́йся!

připadnout: To ti jen tak připadlo.Э́то тебе́ то́лько помере́щилось.

vlásek: Jen o vlásek unikl smrti.Находи́лся на волосо́к от сме́рти.

погоди́ть: Jen počkej!, Nepřej si mě!Ну, погоди́!

пу́блика: dělat co (jen) na efektна пу́блику де́лать что

всего́: Ozvali se jen tři.Откли́кнулось всего́ тро́е.

ну: No tak, povídej!, Jen povídej!Ну, расска́зывай!

переби́ться: Do výplaty vystačil (jen) taktak.Е́ле переби́лся до полу́чки.

пролётом: byl v Moskvě jen na skokпролётом был в Москве́

Госпо́дь: (Jenom) Bůh ví.Одному́ Го́споду изве́стно.

дожда́ться: Jen počkej!, To si vypiješ!, Ty to schytáš!Ты у меня́ дождёшься!

попро́бовать: Jen (si) to zkus!, Jen se opovaž!Попро́буй то́лько!

про́сто: Jen tak.Про́сто так.

ско́бка: zmínit mimochodem, říci jen na okrajзаме́тить в ско́бках

стро́го: jen mezi námi, velmi důvěrnéстро́го ме́жду на́ми