Hlavní obsah

několikerý

Číslovka

  1. (několik) mehrerleina několikerý způsobauf mehrere Weisenněkolikeré šatymehrerlei Kleider
  2. (několikanásobný) mehrfachněkolikeré upozornění/pozvánímehrfache Warnung/Einladung

Vyskytuje se v

dekagram: vážit několik dekagramůein paar Dekagramm wiegen

kousek: zabalit komu několik kouskůj-m ein paar Stück einpacken

mimo: mimo několik případůbis auf einige Fälle

naskočit: Úroky během několika let naskočily.Die Zinsen sind während einiger Jahre angewachsen.

několikerý: na několikerý způsobauf mehrere Weisen

oběhat: Ještě musím oběhat několik obchodů.Ich muss noch durch ein paar Geschäfte laufen.

poté: několik dnů potéeinige Tage danach

proměna: dějství v několika proměnáchdie Handlung in mehreren Umwandlungen

předstoupit: předstoupit několik krokůeinige Schritte vortreten

rekreačně: Rekreačně se věnuje několika sportům.Er treibt in der Freizeit mehrere Sportarten.

řada: několik řad nových domkůmehrere Zeilen neuer Häuser

steh: přišít co několika stehyetw. mit einigen Stichen zunähen

tu: Žije tu už několik let.Er lebt hier schon seit einigen Jahren.

ubýt: Ze seznamu ubylo několik jmen.Von der Liste sind einige Namen verschwunden.

utrousit: utrousit pouze několik slovnur ein paar Worte fallen lassen

úvod: několik slov úvodemeinige Worte zur Einführung

vyrvat: Vyrvala mu několik vlasů.Sie riss ihm einige Haare heraus.

zasypat: Při výbuchu bylo několik horníků zasypáno.Bei der Explosion wurden mehrere Bergleute verschüttet.

zesvětlit: zesvětlit si vlasy o několik tónůsich die Haare um einige Töne heller machen

zvolit: zvolit (si) co z několika možnostíetw. aus einigen Möglichkeiten auswählen

binnen: během několika málo okamžikůbinnen weniger Augenblicke

etlich(er,e,es): po několika hodináchnach etlichen Stunden

nach: několik málo minut po nehoděwenige Minuten nach dem Unfall

auf: Hluk byl slyšet na několik metrů.Der Lärm war auf einige Meter zu hören.

durchlaufen: Produkt projde několika kontrolami kvality.Das Produkt durchläuft mehrere Qualitätskontrollen.

einig(er,e,es): odcestovat na několik dnífür einige Tage verreisen

Glotze: sedět před telkou několik hodinein paar Stunden vor der Glotze sitzen

hin: Práce se protáhla až na několik měsíců.Die Arbeit vollzog sich über mehrere Monate hin.

paar: několik setein paar Hundert

überspringen: přeskočit několik straneinige Seiten überspringen

wenig: za několik (málo) hodinin wenigen Stunden

několik: před několika letyvor einigen Jahren