Hlavní obsah

několikerý

Číslovka

  1. (několik) mehrerleina několikerý způsobauf mehrere Weisenněkolikeré šatymehrerlei Kleider
  2. (několikanásobný) mehrfachněkolikeré upozornění/pozvánímehrfache Warnung/Einladung

Vyskytuje se v

dekagram: vážit několik dekagramůein paar Dekagramm wiegen

kousek: zabalit komu několik kouskůj-m ein paar Stück einpacken

mimo: mimo několik případůbis auf einige Fälle

naskočit: Úroky během několika let naskočily.Die Zinsen sind während einiger Jahre angewachsen.

několik: před několika letyvor einigen Jahren

oběhat: Ještě musím oběhat několik obchodů.Ich muss noch durch ein paar Geschäfte laufen.

poté: několik dnů potéeinige Tage danach

proměna: dějství v několika proměnáchdie Handlung in mehreren Umwandlungen

předstoupit: předstoupit několik krokůeinige Schritte vortreten

rekreačně: Rekreačně se věnuje několika sportům.Er treibt in der Freizeit mehrere Sportarten.

řada: několik řad nových domkůmehrere Zeilen neuer Häuser

steh: přišít co několika stehyetw. mit einigen Stichen zunähen

tu: Žije tu už několik let.Er lebt hier schon seit einigen Jahren.

ubýt: Ze seznamu ubylo několik jmen.Von der Liste sind einige Namen verschwunden.

utrousit: utrousit pouze několik slovnur ein paar Worte fallen lassen

úvod: několik slov úvodemeinige Worte zur Einführung

vyrvat: Vyrvala mu několik vlasů.Sie riss ihm einige Haare heraus.

zasypat: Při výbuchu bylo několik horníků zasypáno.Bei der Explosion wurden mehrere Bergleute verschüttet.

zesvětlit: zesvětlit si vlasy o několik tónůsich die Haare um einige Töne heller machen

zvolit: zvolit (si) co z několika možnostíetw. aus einigen Möglichkeiten auswählen

binnen: binnen weniger Augenblickeběhem několika málo okamžiků

etlich(er,e,es): nach etlichen Stundenpo několika hodinách

nach: wenige Minuten nach dem Unfallněkolik málo minut po nehodě

auf: Der Lärm war auf einige Meter zu hören.Hluk byl slyšet na několik metrů.

durchlaufen: Das Produkt durchläuft mehrere Qualitätskontrollen.Produkt projde několika kontrolami kvality.

einig(er,e,es): für einige Tage verreisenodcestovat na několik dní

Glotze: ein paar Stunden vor der Glotze sitzensedět před telkou několik hodin

hin: Die Arbeit vollzog sich über mehrere Monate hin.Práce se protáhla až na několik měsíců.

paar: ein paar Hundertněkolik set

überspringen: einige Seiten überspringenpřeskočit několik stran

wenig: in wenigen Stundenza několik (málo) hodin