Hlavní obsah

Gespräch

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. (roz)hovor, rozmluva, řečdas Gespräch auf den neuen Film bringenpřivést řeč/hovor na ten nový filmSie waren in ein Gespräch vertieft.Byli zabráni do hovoru.mit dem Nachbarn ins Gespräch kommendát se do hovoru/řeči se sousedem
  2. telefonát, hovor
  3. hovor.téma, předmět debaty

Vyskytuje se v

führen: vést s kým (telefonický) rozhovorein (Telefon)Gespräch mit j-m führen

einlassen: dát se do hovorusich in ein Gespräch einlassen

folgen: se zájmem sledovat rozhovoreinem Gespräch mit Interesse folgen

rein: To je čistě soukromý rozhovor.Das ist ein rein privates Gespräch.

steuern: šikovně usměrňovat rozhovorein Gespräch geschickt steuern

rozhovor: dát se s kým do rozhovorumit j-m ins Gespräch kommen

volaný: hovor na účet volanéhodas R-Gespräch

volat: volat na účet volanéhoein R-Gespräch führen

dát se: dát se do řeči s kýmmit j-m ins Gespräch kommen

duchaplný: duchaplná řečein sinniges Gespräch

načít: načít hovordas Gespräch anschneiden

oficiální: pokračovat v oficiálních rozhovorechoffizielle Gespräche wieder aufnehmen

pohovor: vést přátelský pohovor s kýmmit j-m ein freundliches Gespräch führen

připlést se: připlést se do hovorusich ins Gespräch mischen

reprodukce: reprodukce rozhovorueine Reproduktion des Gesprächs

sekundovat: Sekundovali si v hovoru.Sie haben sich im Gespräch sekundiert.

stočit se: Hovor se stočil na minulé události.Das Gespräch wurde auf die vergangenen Ereignisse gelenkt.

úryvek: vyslechnout úryvek rozhovorueinen Auschnitt aus dem Gespräch abhören

vést: Vedl s ní dlouhý rozhovor.Er führte ein langes Gespräch mit ihr.

vhodný: vhodná doba pro rozhovoreine für das Gespräch günstige Zeit

vyrušit: Vyrušil jsi nás z rozhovoru.Du hast unser Gespräch gestört.

zamíchat se: zamíchat se do rozhovorusich in ein Gespräch einmischen

zaplést se: zaplést se do hovorusich ins Gespräch einmischen

zavolat: zavolat na účet volanéhoein R-Gespräch führen

zezdola: slyšet zezdola hlasitý hovorein lautes Gespräch von unten hören

účet: hovor na účet volanéhodas R-Gespräch

Gespräch: přivést řeč/hovor na ten nový filmdas Gespräch auf den neuen Film bringen