Hlavní obsah

desatery

Vyskytuje se v

přikázání: desatero (božích) přikázáníTen Commandments, Decalogue

čtvrt: tři čtvrtě na desetquarter to ten

dostat se: Nedostal se mezi nejlepších deset.He didn't make it to the top ten.

hodina: Je deset hodin.It's ten (o'clock).

počítat: Počítej od jedné do desíti.Count from one to ten.

pouhý: Stojí to pouhých deset dolarů.It only costs ten dollars.

přistoupit: Přistoupilo deset lidí.Ten more people got on.

vězení: odsoudit koho k deseti letům vězenísentence sb to ten year's imprisonment

všichni, všechny, všechna: psát všemi deseti na strojitouch-type

vykrvácet: Oběť vykrvácela za deset minut.The victim bled to death in ten minutes.

deset: od deseti k pěti horšit sefrom bad to worse

k, ke, ku: od desíti k pětifrom bad to worse

pět: Jde to od desíti k pěti.It goes from bad to worse.

commandment: bibl. the Ten Commandmentsdesatero (božích) přikázání

downhill: go downhilli přen. jít z kopce, zhoršovat se, jít od desíti k pěti

long: ten-foot-longdesetistopý, deset stop dlouhý

ten: ten timesdesetkrát

ten: upper ten thousandhorních deset tisíc

thousand: upper ten thousandhorních deset tisíc

after: quarter after ninečtvrt na deset

below: ten degrees below zerodeset stupňů pod nulou

count: Can you count up to ten?Umíš napočítat do desíti?

curtain call: There were ten curtain calls., They took ten curtain calls.Účinkující se desetkrát klaněli.

do: Will ten dollars do?Bude stačit deset dolarů?

quarter: (a) quarter to tentři čtvrtě na deset

repayable: The loan is repayable over ten years.Půjčku je možno splácet po dobu deseti let.

she: She is ten.Je jí deset (let).

short: They still fall short of ten pounds.Ještě jim něco chybí do deseti liber.

some: some ten miles furthernějakých deset mil dál

bad: from bad to worseod desíti k pěti, čím dál (tím) hůř, z kopce vývoj ap.