Hlavní obsah

základ

Vyskytuje se v

klást: lay foundationsklást základy

pohlaví: sex discrimination, discrimination on the basis of sexdiskriminace na základě pohlaví

ovládat: They have a basic command of English.Ovládají základy angličtiny.

usoudit: He concluded from the evidence that ...Na základě důkazů usoudil, že ...

položit: lay the foundations of sthpoložit základy čeho začít

agree: as agreed with sbpo dohodě s, na základě/dle dohody s kým

authority: act on the authorityjednat na základě pravomoci

avoidance: ekon. tax avoidancesnižování základu daně legálními prostředky

base: ekon. tax basedaňový základ

basis: práv. legal basisprávní základ

choice: do sth by one's own choicedělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebe

common: common decencyzáklady slušnosti, základní slušnost, vychovanost

consensus: by consensusna základě dohody, po vzájemné shodě, na základě obecného souhlasu

consultation: in consultation with sbpo poradě s kým, na základě porady s kým

fiat: by fiatna základě nařízení

foundation: lay the foundations for sthpoložit základy čeho

subject: subject to contract(jen) na základě smlouvy budoucí, musí být podepsána smlouva pro právní platnost uvedeného

ground: on the grounds of sthz důvodu, na základě čeho, kvůli čemu

základ: lay the foundations of sthi přen. položit základy čeho