Hlavní obsah

vážně

Vyskytuje se v

hudba: classical/serious/dance/popular/chamber/folk/march(ing) musicklasická/vážná/taneční/populární/komorní/lidová/pochodová hudba

nemocný: seriously/terminally/incurably illvážně/smrtelně/nevyléčitelně nemocný

smrtelně: be dead serious, be in deadly earnestmyslet to smrtelně vážně

vážný: classical/serious musicvážná hudba

zraněný: slightly/seriously/badly injuredlehce/vážně/těžce zraněný

brát: He takes it too seriously.Bere to příliš vážně.

mínit: I mean it., I am in earnest.Míním to (zcela) vážně.

myslet: Do you mean it?, Are you serious?Myslíš to vážně?

onemocnět: He became seriously ill.Vážně onemocněl.

ranit: be (seriously) woundedbýt (vážně) raněn

zaváhat: You missed a lot!To jsi vážně zaváhal. o hodně jsi přišel

známost: have a (steady) o muži girlfriend/o ženě boyfriend, go steady with sbmít vážnou známost s kým chodit s

zranit: injure sb seriously/slightlyvážně/lehce zranit koho

dangerously: be dangerously illbýt vážně nemocný

kiss: AmE, slang. kiss sb offnebrat vůbec vážně, povýšeně ignorovat, lehce se povyšovat nad koho, poslat do háje koho

music: classical/serious musicklasická/vážná hudba

take: take sb/sth seriouslybrát koho/co vážně

time waster: No time wasters(, please)!Jen vážné nabídky. v inzerátu ap.

yeah: Oh yeah?Fakt?, Vážně?

can: You can't be serious.To určitě nemyslíš vážně.

mean: Do you mean it?Myslíš to vážně?

must: You must be joking!To snad nemyslíš vážně!, To si děláš legraci, ne?

real: (Are you) for real?Jako fakt?, To myslíš vážně?

serious: Are you serious (about it)?Myslíš to vážně?

trouble: We are in serious trouble.Máme vážné potíže.

vážně: take sb/sth seriouslybrát koho/co vážně