Hlavní obsah

balancing [ˈbælənsɪŋ]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

off-balance: off-balance(-sheet)mimobilanční, podrozvahový položky ap.

account: account balancezůstatek na účtu

adverse: ekon. adverse trade balancepasivní/nepříznivá obchodní bilance

balanced: ekon. balanced budgetvyrovnaný rozpočet

beam: beam balanceramenové váhy

credit: interest payable on credit balanceúrok vyplácený z kladného zůstatku

foreign: ekon. foreign balanceplatební bilance vůči zahraničí

money: ekon. money balancespeněžní zůstatky

nature: balance of naturepřírodní rovnováha

sheet: balance sheetúčetní bilance, rozvaha

trade: trade balanceobchodní bilance

zero: ekon. zero balancenulové saldo

disponibilní: available balancedisponibilní zůstatek

pokladní: cash book/account/balanceekon. pokladní kniha/účet/zůstatek

rameno: beam of a balancerameno vah laboratorních ap.

rozpočet: balanced/deficit/surplus/state budgetekon. vyrovnaný/schodkový/přebytkový/státní rozpočet

stav: account/bank balancestav účtu/na účtě/konta

vyrovnaný: balanced budgetekon. vyrovnaný rozpočet

vyvážený: (well-)balanced dietvyvážená strava

vyvést: zneklidnit disconcert, unsettle, upset sb, silně překvapit BrE wrong-foot sb, fyzicky throw sb out of balancevyvést koho z rovnováhy

zůstatek: account balancezůstatek účtu

rovnováha: He lost his balance.Ztratil rovnováhu.

vyvážit: balance the wheelstech. vyvážit kola auta

vážka: váhat hesitate, be in two minds, form. vacillate, nebýt jistý hang in the balancepřen. být na vážkách

balance: balance(s)váhy ramenové, váha