Hlavní obsah

llegar

Tranzitivní slovesoconj pagar

Vyskytuje se v

alcanzar: si alcanza, no llegato bude sotva stačit

alma: llegar al almasilně zapůsobit, vzít za srdce, silně se dotknout zážitek ap.

lejos: llegar lejosdotáhnout to daleko

acuerdo: llegar a un acuerdodohodnout se, shodnout se, dojít ke shodě

conclusión: llegar a la conclusióndojít k závěru

andar: llegar andandopřijít pěšky

entendimiento: llegar a entendimientodohodnout se, domluvit se, dojít k porozumění

fondo: llegar al fondo de algdostat se k jádru čeho

hora: llegar(se) la hora de algpřijít čas čeho, na co

oído: llegar a oídos de algndostat se k uším koho zpráva ap.

dojít: dojít ke shoděconcertarse, llegar a un acuerdo

dojít: dojít k závěruconcluir, llegar a la conclusión

dojít: dojít do polovinyllegar a la mitad

dorazit: dorazit pozděllegar tarde, zpozdit se atrasarse

dospět: dospět k závěrullegar a la conclusión

pravý: přijít v pravý časllegar en el momento oportuno

shoda: dojít ke shoděllegar a un acuerdo

špice: dostat se na špicillegar a la cima

trůn: dosednout na trůnllegar al trono

: Až dorazíš na místo, zavolej nám.Cuando llegues, llámanos.

dojet: dojet včasllegar a tiempo

dojít: dojít k cílillegar a la meta

dopočítat se: Nemohl se dopočítat výsledku.No podía llegar al resultado.

dostat se: Jak se dostanu na náměstí?¿Cómo llego a la plaza?

dozvědět se: Dozvěděl jsem se, že...Me enteré de que..., Llegué a saber que...

dožít se: Nedožil se vnoučat.No llegó a ver a sus nietos.

extrém: zacházet do extrémůllegar a los extremos

kompromis: dosáhnout kompromisullegar a un acuerdo

kompromis: udělat kompromisllegar a un acuerdo, přen. partir la diferencia

nepravý: přijít v nepravý čas nevhodnýllegar a destiempo

očekávaný: Přišel ten tak dlouho očekávaný okamžik.Llegó el momento tanto tiempo esperado.

ochlazovat se: Ochlazuje se.Empieza a hacer frío., Llega el frío.

omluvit se: Omluvil se, že přišel pozdě.Se disculpó por haber llegado tarde.

probojovat se: Domácí tým se probojoval do finále.El equipo de casa logró llegar a la final.

přijít: přijít včas/pozděllegar a tiempo/tarde

přijít: Přišel ti dopis.Te ha llegado una carta.

stát se: stát se ředitelemllegar a ser director

trefit: Trefíš domů?¿Sabes llegar a casa?

závěr: dojít k závěrullegar a la conclusión

znát: Neznám cestu.No sé llegar., No conozco el camino.

kotník: nesahat komu po kotníkyno llegar a algn a la suela del zapato

křížek: přen. přijít s křížkem po funusellegar a las aceitunas

mlýn: Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.A cada cerdo le llega su San Martín.

mrak: Z toho mraku pršet nebude.Esta sangre no llegará al río.

přijít: přijít čemu na kloubllegar al fondo de alg

rada: Komu není rady, tomu není pomoci.Quien no oye el consejo, no llega a viejo.

spatřit: spatřit světlo světallegar al mundo

ulička: dostat se do slepé uličkyllegar a un callejón sin salida

zajít: zajít příliš daleko v čem přehnat toir/llegar demasiado lejos, pasarse con alg