Hlavní obsah

buď

Spojka

  • buď... (a) neboo... o, bien... bienbuď jak buďsea lo que fuere, sea como sea, en todo caso

Vyskytuje se v

acorde: estar acorde en/con algsouhlasit s čím, být zajedno v čem

airoso: salir/quedar airosouspět, obstát, být úspěšný, zvládnout (to)

alerta: estar en alertabýt v pohotovosti

antedicho: por lo antedichojak bylo řečeno

apuro: estar en apuro(s)být v úzkých, mít potíže

atento: estar atentodávat pozor, být pozorný

bestia: ser bestia con algnbýt hrubý na koho, hrubě nakládat s kým

bondad: Tenga la bondad de...Buďte tak laskav a...

capaz: ser capaz de todobýt všeho schopný

causar: causar furorbýt v módě, hovor. letět

centinela: estar de/hacer centinelabýt na hlídce, hlídkovat

chino: sonar a chinobýt španělská vesnice něco nesrozumitelného

comparación: no tener comparaciónbýt nesrovnatelný

confianza: tener confianza en alg(n)důvěřovat komu/čemu, věřit v koho/co, být přesvědčen o čem

consciencia: tener consciencia de alguvědomovat si co, být si vědom čeho

consciente: ser consciente de alguvědomovat si co, být si vědom čeho

consecuencia: guardar consecuenciaodpovídat, být v souladu v logickém důsledku

constar: que consteaby bylo jasno

cosquillas: tener cosquillasbýt lechtivý

cuajado: quedarse cuajadobýt ohromený, zůstat stát údivem

cuartel: no dar cuartel a algnnedopřát odpočinku komu, být nelítostný ke komu, vůbec nešetřit koho, nedat nic zadarmo komu soupeři ap.

cuenta: correr por cuenta de algnbýt starost koho

cuidado: tener cuidado con algdávat (si) pozor na co, být opatrný

culpa: tener la culpa de algbýt zodpovědný, moci za co, zavinit co

culpable: ser culpable de algzavinit, moci, nést vinu, být zodpovědný za co nehodu ap.

curiosidad: sentir curiosidad por algbýt zvědavý na co

defensiva: (estar) a la defensiva(být) v defenzívě

demás: estar por demásbýt zbytečný

desmedro: (ir) en desmedro de alg(být) na úkor čeho

detrimento: ir en detrimento de alg(n)být ke škodě/na újmu komu/čemu

dispuesto: estar dispuesto a dar la batallabýt rozhodnutý do toho jít

duda: no cabe/hay dudanení pochyb

dudoso: estar dudosobýt na pochybách, mít pochybnosti

ejemplo: dar ejemplo a algnjít příkladem, být vzorem komu

enganche: tener (un) enganche con algbýt závislý na čem, být nadšený pro co

enojo: sentir enojo contra algnbýt naštvaný na koho, cítit zlost vůči komu

entredicho: estar en entredichomít špatnou pověst, být sporný

envolver: verse envuelto en algbýt zapleten do čeho

error: estar/encontrarse en el/un errorbýt na omylu, mýlit se

escaso: estar escaso de algbýt chudý na co, postrádat, nedostávat se co

ese: Esa es otra.To je jiná.

estar: estar tendidoležet, být položený

excusar: Excusa decir que...Je samozřejmé, že..., Netřeba říkat, že..., Samo sebou, že...

expectativa: estar en/a la expectativa de algočekávat co, být v očekávání čeho

formar: formar parte de alg(z)účastnit se, být/stát se součástí čeho

fresco: hacer frescobýt chladno

gancho: tener ganchobýt přitažlivý

gusto: El gusto es mío.Těší mě., Potěšení je na mé straně. při představování, odpověď

helado: quedarse heladozůstat jako opařený, být ohromený

hoy: Es para hoy.Je to na dnešek., Je to potřeba dnes.

a: Está a 10 km de aquí.Je to odtud 10 km.

aburrido: ser aburridobýt nudný

admirar: ser de admirarbýt obdivuhodný

agradecer: Te lo agradezco.Jsem ti za to zavázán.

alcance: estar al alcance de algbýt v dosahu čeho, být dostupný pro koho

alguien: Se cree alguien.Myslí si, že je někdo.

apogeo: estar en el apogeobýt na vrcholu

aprieto: estar en aprietobýt v úzkých

atención: llamar la atenciónpřitahovat/(vz)budit pozornost

auge: estar en augebýt v největším rozkvětu/na vrcholu

bajón: dar/sufrir/tener un bajónbýt v útlumu

buen: Hace buen tiempo.Je pěkně.

caber: No cabe duda./¡Qué duda cabe!Není pochyb.

callar: ¡Cállate!Ztichni!, Zmlkni!, Buď zticha!

calor: Hace calor.Je teplo.

cansado: estar cansadobýt unavený

cargado: estar cargado de algbýt plný čeho

catarro: estar con catarrobýt nachlazený, mít rýmu

claro: ¿Está claro?Je to jasné?

cómodo: estar cómodo algncítit se příjemně kdo, být příjemně komu

contra: Estoy en contra.Jsem proti.

cuando: Cuando quieras...Až budeš chtít...

cuánto: ¿A cuántos estamos hoy?Kolikátého je dnes?

dónde: ¿Dónde estás?Kde jsi?

encabezar: encabezar la clasificaciónbýt v čele tabulky

engaño: salir del engañobýt vyveden z omylu

escándalo: dar/causar escándalobudit pohoršení

escape: no haber escapenebýt jiné východisko, nebýt úniku

alusión: hacer alusiones a alg(n)dělat narážky na koho/co, poukazovat na koho/co, narážet na koho/co

caja: hacer cajadělat/počítat pokladnu sčítat tržbu

carrera: hacer carrera(u)dělat kariéru

cerdada: hacer cerdadas a algndělat sviňárny komu

chanchullo: andar en chanchullopodvodně kšeftovat, dělat podrazy

chiste: hacer chistesdělat si legraci, vtipkovat, žertovat

limpieza: hacer limpiezauklízet, dělat úklid, přen. (u)dělat čistku

mohín: hacer mohinesdělat grimasy, šklebit se

apetecer: ¿Qué te apetece hacer?Co bys rád dělal?

broma: hacer bromasdělat fórky

chapuza: hacer chapuzaschodit na fušky, dělat melouchy

excepción: hacer una excepción(u)dělat výjimku

hacer: hacer atletismodělat atletiku

impresionante: ser impresionantebýt působivý, dělat dojem

maravilla: hacer maravillasdělat divy lék ap.

mofa: hacer mofa de alg(n)dělat si legraci z koho/čeho

nota: tomar notasdělat si poznámky

precaución: tomar precauciones(u)dělat opatření, být opatrný, pojistit se, dávat si pozor

tomar: tomar apuntesdělat si poznámky

golondrina: pořek. Una golondrina no hace verano.Jedna vlaštovka jaro nedělá.

honor: hacer honor a algdělat čest, dostát své pověsti ap. čemu

lista: pasar lista(u)dělat prezenci ve škole ap.

mártir: hacerse el mártirdělat ze sebe chudáka/trpitele

nada: hovor. no habérsele perdido nada a algn en algnemít co dělat kdo kde

: haga lo que hagaať dělá co dělá

dělat: progresar, adelantardělat pokroky

div: hacer milagrosdělat divy

fór: hacerse rogar para algdělat fóry s čím

inventura: hacer el inventariodělat inventuru

kšeft: chalaneardělat kšefty

naděje: hacerse ilusiones dělat si naděje

ošklivý: afear a algndělat ošklivým koho

paměť: hacer alg de memoriadělat co po paměti

pokrok: progresar en algdělat pokroky v čem

poznámka: tomar apuntes dělat si poznámky při přednášce

prdel: cachondearse, burlarse de alg(n)dělat si prdel z koho/čeho

zázrak: hacer milagrosdělat zázraky

zvyk: hacer por hábitodělat ze zvyku

aféra: montar un escándalo de alg(u)dělat aféru z čeho

dělat se: Me mareo., Se me revuelve el estómago., Tengo náuseas.Dělá se mi špatně.

dojem: impresionar a algn(u)dělat dojem na koho

intrika: intrigardělat intriky

legrace: bromear, hacer bromas, estar de cachondeodělat si legraci žertovat

mít: ¿Qué debería/debo hacer?, ¿Qué hago?Co mám dělat?

moct: Hago lo que puedo.Dělám, co můžu.

nic: No te preocupes.Nic si z toho nedělej.

obliba: hacer con gustodělat s oblibou

pěna: levantar espuma en alg(u)dělat pěnu napěnit co

potíž: poner dificultades, dar problemasdělat potíže

společnost: hacer compañía a algndělat komu společnost

sranda: Estoy de broma., Es una broma.Dělám si srandu.

starost: preocupar a algndělat starosti komu

úkol: hacer los deberesdělat úkoly

ukvapený: sacar conclusiones precipitadasdělat ukvapené závěry

varovat: Le avisó que no lo hiciera.Varoval ho, aby to nedělal.