Hlavní obsah

семе́йный

Vyskytuje se v

бюдже́т: семе́йный бюдже́тrodinný rozpočet

пра́во: избира́тельное/трудово́е/семе́йное пра́воvolební/pracovní/rodinné právo

упако́вка: семе́йная упако́вкаrodinné balení

положе́ние: семе́йное положе́ниеrodinný stav

торжество́: семе́йное торжество́rodinná slavnost, rodinný svátek

balení: ekonomické/rodinné baleníэкономи́чная/семе́йная упако́вка

podnik: státní/soukromý/rodinný podnikгосуда́рственное/ча́стное/семе́йное предприя́тие

poměr: rodinné poměryсеме́йные обстоя́тельства

právo: práv. občanské/rodinné/trestní právoгражда́нское/семе́йное/уголо́вное пра́во

svazek: manželský/rodinný svazekбра́чный/семе́йный сою́з

výchova: předškolní/školní/rodinná výchovaдошко́льное/шко́льное/семе́йное воспита́ние

album: rodinné albumсеме́йный альбо́м

dům: rodinný dům(одно)семе́йный дом

firma: poradenská/zprostředkovatelská/rodinná firmaконсультати́вная/посре́дническая/семе́йная фи́рма

hádka: manželské hádkyсеме́йные ссо́ры

klenot: rodinný klenotсеме́йная драгоце́нность

kruh: v rodinném kruhuв семе́йном кругу́

oslava: rodinná oslavaсеме́йное торжество́, семе́йный пра́здник

rodinný: rodinný rozpočetсеме́йный бюдже́т

stav: rodinný stavсеме́йное положе́ние

typ: rodinný typсеме́йный тип

úzký: v úzkém rodinném kruhuв те́сном семе́йном кругу́

zázemí: rodinné zázemíсеме́йный тыл