Hlavní obsah

takový

Zájmeno

  1. (právě tento) pareil/-eille, tel/telle, de cette sorte
  2. jaký - takový (souvztažné) tel/telle... tel/telle
  3. expr.(tak velký, tak dobrý, tak krásný) si beau, grand, nombreux
  4. hovor.(jeden) un/unehovor.(nějaký) un peu
  5. hovor.(přibližně) quelque

Vyskytuje se v

případ: en pareil casv takovém případě

způsob: de la sortetakovým způsobem

brát: prendre les choses comme elles viennentbrát věci takové, jaké jsou

jaký: Tel maître, tel valet.pořek. Jaký pán, takový krám.

makový: mi-figue mi-raisin, moitié farine et moitié son, entre le zist et le zestani takový, ani makový

příležitost: C'est une occasion que tu ne retrouveras jamais.Taková příležitost se ti už znovu nikdy nenaskytne.

manière: de cette manière(-là)takto, takovým způsobem

pareil: en pareil casv takovém případě

quel: tel queltak(ový), jak(ý) je

voici: voici queltakový

échelle: sur une telle échellev takovém měřítku, v takové míře

tant: Tant vaut l'instituteur, tant vaut l'enseignement.Jaký učitel, taková výuka.

tel: Telle est ma décision.Takové je mé rozhodnutí.

un: un Dantontakový Danton, člověk jako Danton

délirant: Exiger cela, c'est délirant !Žádat něco takového, to je šílenství!

fils: tel père, tel filsjaký otec, takový syn, jablko nepadne daleko od stromu

maître: tel maître, tel valetjaký pán, takový krám

valet: tel maître, tel valetjaký pán, takový kmán

takový: tel maître, tel valetjaký pán, takový kmán