Hlavní obsah

llegar

Tranzitivní slovesoconj pagar

Vyskytuje se v

alma: silně zapůsobit, vzít za srdce, silně se dotknout zážitek ap.llegar al alma

lejos: dotáhnout to dalekollegar lejos

acuerdo: dohodnout se, shodnout se, dojít ke shoděllegar a un acuerdo

conclusión: dojít k závěrullegar a la conclusión

llegar: stát se čímllegar a ser alg

andar: přijít pěškyllegar andando

entendimiento: dohodnout se, domluvit se, dojít k porozuměníllegar a entendimiento

fondo: dostat se k jádru čehollegar al fondo de alg

hora: přijít čas čeho, na collegar(se) la hora de alg

oído: dostat se k uším koho zpráva ap.llegar a oídos de algn

dojít: dojít ke shoděconcertarse, llegar a un acuerdo

dorazit: dorazit pozděllegar tarde, zpozdit se atrasarse

dospět: dospět k závěrullegar a la conclusión

pravý: přijít v pravý časllegar en el momento oportuno

shoda: dojít ke shoděllegar a un acuerdo

špice: dostat se na špicillegar a la cima

trůn: dosednout na trůnllegar al trono

: Až dorazíš na místo, zavolej nám.Cuando llegues, llámanos.

dojet: dojet včasllegar a tiempo

dopočítat se: Nemohl se dopočítat výsledku.No podía llegar al resultado.

dostat se: Jak se dostanu na náměstí?¿Cómo llego a la plaza?

dozvědět se: Dozvěděl jsem se, že...Me enteré de que..., Llegué a saber que...

dožít se: Nedožil se vnoučat.No llegó a ver a sus nietos.

extrém: zacházet do extrémůllegar a los extremos

kompromis: dosáhnout kompromisullegar a un acuerdo

nepravý: přijít v nepravý čas nevhodnýllegar a destiempo

očekávaný: Přišel ten tak dlouho očekávaný okamžik.Llegó el momento tanto tiempo esperado.

ochlazovat se: Ochlazuje se.Empieza a hacer frío., Llega el frío.

omluvit se: Omluvil se, že přišel pozdě.Se disculpó por haber llegado tarde.

probojovat se: Domácí tým se probojoval do finále.El equipo de casa logró llegar a la final.

přijít: přijít včas/pozděllegar a tiempo/tarde

stát se: stát se ředitelemllegar a ser director

trefit: Trefíš domů?¿Sabes llegar a casa?

závěr: dojít k závěrullegar a la conclusión

znát: Neznám cestu.No sé llegar., No conozco el camino.

kotník: nesahat komu po kotníkyno llegar a algn a la suela del zapato

křížek: přen. přijít s křížkem po funusellegar a las aceitunas

mlýn: Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.A cada cerdo le llega su San Martín.

mrak: Z toho mraku pršet nebude.Esta sangre no llegará al río.

rada: Komu není rady, tomu není pomoci.Quien no oye el consejo, no llega a viejo.

spatřit: spatřit světlo světallegar al mundo

ulička: dostat se do slepé uličkyllegar a un callejón sin salida

zajít: zajít příliš daleko v čem přehnat toir/llegar demasiado lejos, pasarse con alg

alcanzar: to bude sotva stačitsi alcanza, no llega