Hlavní obsah

stavět

Nedokonavé sloveso

  1. (vytvářet stavbu) стро́ить, возводи́ть, сооружа́тьstavět most přes řekuстро́ить/перебра́сывать мост че́рез реку́stavět sněhulákaлепи́ть сне́жную ба́буstavět hnízdoвить гнездо́
  2. (umísťovat) ста́вить, расставля́тьstavět na čajста́вить на чай
  3. (určovat někomu místo) ста́вить, стро́ить, расставля́ть
  4. (vzpřimovat) возводи́ть, воздвига́ть, стро́ить
  5. (vycházet z něčeho) na kom/čem стро́ить, осно́вывать, бази́ровать на ком/чём
  6. (sestavovat) собира́ть, соединя́ть, комплектова́ть
  7. (uvádět do situace) ста́вить, приводи́ть в состоя́ние, заставля́ть бытьstavět koho do nepříjemné situaceста́вить кого в неприя́тное положе́ние
  8. (mít zastávku) остана́вливать(ся)Tramvaj zde staví jen na znamení.Трамва́й здесь остана́вливается то́лько по тре́бованию.

Vyskytuje se v

beztíže: stav beztížeсостоя́ние невесо́мости

duchovní: duchovní stavдухо́вное зва́ние

počáteční: počáteční stavисхо́дное состоя́ние

stav: stav beztížeсостоя́ние невесо́мости

tkalcovský: tkalcovský stav/člunekтка́цкий стано́к/челно́к

úzkostný: med. úzkostný stavтрево́жное состоя́ние

vegetativní: med. vegetativní stavвегетати́вное состоя́ние

výjimečný: výjimečný stavчрезвыча́йное положе́ние

zdravotní: zdravotní stavсостоя́ние здоро́вья

havarijní: havarijní stav mostuавари́йное состоя́ние моста́

negativně: stavět se negativně k čemuотноси́ться отрица́тельно к чему

redukovat: redukovat stav zaměstnancůсокраща́ть шта́ты

setrvalý: setrvalý stavпостоя́нное состоя́ние

stavět se: stavět se na špičkyподнима́ться на цы́почки

stavit se: Stavte se večer u nás.Заходи́те к нам ве́чером.

vzdušný: stavět si vzdušné zámkyстро́ить возду́шные за́мки

zadní: stavět se na zadníстанови́ться на дыбы́

zámek: stavět si vzdušné zámkyстро́ить возду́шные за́мки

дворя́нский: šlechtický stavдворя́нское сосло́вие

песо́к: vařit z ničeho, stavět na pískuстро́ить на песке́ что

состоя́ние: zdravotní stavсостоя́ние здоро́вья

ста́вить: stavět tváří v tvářста́вить лицо́м к лицу́

ста́тус: stav objednávkyста́тус зака́за

тка́цкий: tkalcovský stavтка́цкий стано́к

баррика́да: stavět barikádyстро́ить баррика́ды

вить: stavět hnízdoвить гнездо́

здоро́вье: zdravotní stavсостоя́ние здоро́вья

лепи́ть: stavět sněhulákaлепи́ть сне́жную ба́бу

stavět: stavět most přes řekuстро́ить/перебра́сывать мост че́рез реку́