Hlavní obsah

einig

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

einigen: mit j-m auf/über etw. Akk shodnout se, sjednotit se s kým v/na čemsich einigen

anfügen: připojit k dopisu pár řádekeinem Brief einige Zeilen anfügen

Vergleich: dohodnout se na (mimosoudním) vyrovnánísich auf einen Vergleich einigen

Zeit: před časemvor einiger Zeit

auf: Hluk byl slyšet na několik metrů.Der Lärm war auf einige Meter zu hören.

einig(er,e,es): odcestovat na několik dnífür einige Tage verreisen

hin sein: Do termínu zbývá ještě nějaký čas.Bis zu dem Termin ist es noch einige Zeit hin.

überbieten: nabídnout o pár stovek eur vícum einige Hundert Euro überbieten

überspringen: přeskočit několik straneinige Seiten überspringen

voranstellen: uvést na začátku přednášky pár poznámekeinem Vortrag einige Bemerkungen voranstellen

případ: v některých případechin einigen Fällen

týden: za pár týdnůin einigen Wochen

dohodnout se: dohodnout se na ceněsich über den Preis einigen

jednotný: Buďte jednotní.Seid einig!

mimo: mimo několik případůbis auf einige Fälle

nahánět: hovor. Naháním ho už nějakou dobu.Ich versuche ihn schon einige Zeit zu erreichen.

naskočit: Úroky během několika let naskočily.Die Zinsen sind während einiger Jahre angewachsen.

nějaký: Trvalo to nějakou dobu.Es dauerte einige Zeit.

několik: před několika letyvor einigen Jahren

poté: několik dnů potéeinige Tage danach

předstoupit: předstoupit několik krokůeinige Schritte vortreten

rozebrat: rozebrat s partnerem některé otázkyeinige Fragen mit dem Partner besprechen

shodnout se: shodnout se na pravidlechsich über die Regeln einigen

steh: přišít co několika stehyetw. mit einigen Stichen zunähen

tu: Žije tu už několik let.Er lebt hier schon seit einigen Jahren.

ubýt: Ze seznamu ubylo několik jmen.Von der Liste sind einige Namen verschwunden.

úvod: několik slov úvodemeinige Worte zur Einführung

vyrvat: Vyrvala mu několik vlasů.Sie riss ihm einige Haare heraus.

zesvětlit: zesvětlit si vlasy o několik tónůsich die Haare um einige Töne heller machen

změna: provést nějaké změny v textueinige Textänderungen vornehmen

zvolit: zvolit (si) co z několika možnostíetw. aus einigen Möglichkeiten auswählen

einig: být zajedno s kým v čemsich mit j-m über etw. einig sein