Hlavní obsah

zákon

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (právní norma) legge fpodle zákonasecondo/in seguito a la leggeporušit zákontrasgredire/violare la legge, contravvenire alla leggedodržovat zákonubbidire alla leggepostavit koho/co mimo zákonmettere fuorilegge q/qcschválit zákonapprovare una legge
  2. (vědecký) legge f(princip) principio mfyz. gravitační zákonlegge f di gravitazionefyz. Archimédův zákonprincipio m di Archimedenepsaný zákonlegge non scritta
  3. (část bible) bibl. Testamentobibl. Starý/Nový zákonil Vecchio/Nuovo Testamento

Vyskytuje se v

dědic: práv. zákonný dědic, dědic ze zákonaerede legittimo

dodržovat: dodržovat zákon(y)rispettare la legge

džungle: zákon džunglelegge della giungla

litera: litera zákonalettera della legge

mezera: práv. mezera v zákonělacuna legislativa

návrh: návrh zákonaprogetto di legge

nový: náb. Nový zákonNuovo Testamento

obejít: obejít zákoneludere la legge

podle: podle zákonaa norma di legge

předloha: předloha zákonadisegno di legge

restituční: restituční zákonlegge sulla restituzione

rovnost: rovnost před zákonemuguaglianza davanti alla legge

sbírka: práv. sbírka zákonůraccolta di leggi

schválnost: zákon schválnostilegge di Murphy

starý: bibl. Starý zákonil Vecchio Testamento

školský: školský zákonleggi sulla scuola, legislazione scolastica

zachování: (zákon) zachování energie(legge di) conservazione dell'energia

znění: ve znění zákona ...per emendamento alla legge ...

ctít: Je třeba ctít zákony.Le leggi vanno rispettate.

kritik: kritici nového zákonacoloro che criticano la nuova legge

nepsaný: Je to nepsaný zákon.È una legge non scritta.

opletačka: Měli opletačky se zákonem.Sono incorsi nei rigori della legge.

postupovat: Postupovali dle zákona.Hanno agito in conformità alla legge.

pravit: Jak praví zákon ...Come dice la legge ...

projít: Návrh zákona neprošel.La proposta di legge non è stata approvata.

zakazovat: Zákon zakazuje užívání ...La legge vieta di usare ...

abolire: abolire una leggezrušit zákon

antico: Antico TestamentoStarý zákon biblický

braccio: il braccio della leggeruka zákona

costituzionale: dir. legge costituzionaleústavní zákon, ústavní právo obor

diritto: di dirittodle práva, ze zákona, právem, oprávněně

disegno: disegno di leggenávrh zákona

domanda: la legge della domanda e dell'offertazákon nabídky a poptávky

giungla: la legge della giunglazákon džungle

infrazione: dir. infrazione della leggepřekročení zákona

lacuna: lacuna legislativamezera v zákoně

legge: nei limiti della leggev rámci zákona

legge: a norma di leggepodle zákona

legge: in contraddizione con la leggev rozporu se zákonem

legge: la legge della giunglazákon džungle

legge: legge fisicafyzikální zákon

legge: raccolta di leggisbírka zákonů

legge: la legge di gravitàgravitační zákon

limite: nei limiti della leggev mezích zákona

mercato: leggi di/del mercatozákony trhu

modalità: le modalità previste dalla leggezákonem předpokládané okolnosti

morale: giudizio/legge moralemorální úsudek/zákon

naturale: leggi naturalipřírodní zákony

nome: in nome della leggejménem zákona

norma: a norma di leggepodle zákona

permettere: La legge non permette qcZákon nedovoluje co

principio: fis. principio di ArchimedeArchimédův zákon

progetto: dir. progetto di leggenávrh zákona

proposta: proposta di leggenávrh zákona

schema: schema di leggenávrh zákona

scritto: legge scrittapsaný zákon

secondo: secondo la leggev souladu se zákonem

senso: ai sensi della leggeve smyslu zákona

spiegazione: spiegazione della leggevýklad zákona

stabilire: stabilire qc a norma di leggeustanovit co v souladu se zákonem

stralcio: legge stralciozkrácené znění zákona

successione: dir. successione legittima/testamentariadědění ze zákona/závěti

termine: a(i) termini di leggev rámci/mezích zákona

testamento: Antico/Vecchio TestamentoStarý zákon

testamento: Nuovo TestamentoNový zákon

uguale: essere uguali davanti alla leggebýt si rovni před zákonem

uomo: uomo di leggemuž zákona, právník

vecchio: il Vecchio TestamentoStarý zákon správně ital. Antico Testamento

annullarsi: due leggi che si annullanodva zákony, které se vylučují

disporre: La legge dispone che...Zákon stanovuje, že...

governare: è governato dalla legge ...se řídí zákonem ...

imporre: ...come impone la legge...jak ukládá zákon

legge: È una legge non scritta.Je to nepsaný zákon.

medesimo: La legge medesima lo ammette.Sám zákon to připouští.

passare: La legge è passata.Zákon prošel.

prevedere: obbligo previsto dalla leggezákonem ukládaná povinnost

sottostare: sottostare alle leggi dello Statopodléhat zákonům státu

ragione: di santa ragioneřádně, jaksepatří, jak zákon káže silně ap.

rasentare: rasentare il codice penalepohybovat se na hraně zákona