Hlavní obsah

umění

Podstatné jméno, rod střední

  1. (umělecká tvorba) arte fvýtvarné uměníarti f pl visive/visuali
  2. (dovednost) arte f, abilità fbojová uměníarti f pl marziali

Vyskytuje se v

abstraktní: výtv. abstraktní uměníastrattismo

bojový: bojová uměníarti marziali

múzický: múzická uměníbelle arti

radovat se: umět se radovat ze životasapere (come) godersi la vita

střelecký: střelecké uměníabilità nel tiro

student: student práv/medicíny/uměnístudente di giurisprudenza/di medicina/degli studi artistici

užitý: užité uměníarte applicata

výtvarný: výtvarné uměníarti figurative

anglicky: Mluvíte/Umíte anglicky?Parla inglese?/Conosce l'inglese?

česky: Umíš česky?Parli ceco?

držet: Neumí držet slovo.Non sa mantenere la parola data.

dupnout si: Musíš si umět dupnout!Devi saperti imporre!

jezdit: Umíš jezdit na kole?Sai andare in bicicletta?

mistr: mistr bojových uměnímaestro delle arti marziali

natož: Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.Non so preparare un tè, tanto meno una cena.

plavat: Neumím plavat.Non so nuotare.

pracovat: Umíte pracovat s počítačem?Sa usare il computer?

umět: Neumím italsky.Non so parlare italiano.

umět: Umíš stojku?Sai fare la verticale?

umět: Neumí lhát.Non sa mentire.

umět: Umí hrát na kytaru.Sa suonare la chitarra.

vůbec: Umíš si vůbec představit, jak mi je?In effetti, puoi immaginarti come mi sento?

zpívat: Neumím zpívat.Non so cantare.

chodit: Umí v tom chodit.La sa lunga., Conosce i trucchi del mestiere.

abbandonare: abbandonare q a se stessonechat koho na pospas, nechat koho, ať si poradí jak umí

arte: museo d'arte modernamuzeum moderního umění

arte: arte applicata/astrattaužité/abstraktní umění

arte: sport. arti marziali mistesmíšená bojová umění, MMA

capace: essere capace di fare qcdokázat, umět, zvládnout udělat co

controllato: essere controllatoumět se ovládat

difendere: sapersi difendereumět se bránit, umět se o sebe postarat v těžké situaci ap.

esposizione: esposizione d'arte contemporaneavýstava moderního umění

etrusco: arte/scrittura etruscaetruské umění/písmo

fare: saper fare (di) tuttobýt všeuměl, umět tak trochu všechno

filare: Sa come far filare i figli!Umí děti postavit do latě!

intendere: farsi intendereumět se ozvat aby ostatní slyšeli ap., jasně se vyjádřit aby všichni rozuměli

marziale: arti marzialibojová umění

mercante: mercante d'arteobchodník s uměním

museo: museo d'artemuzeum umění

oratorio: arte oratoriařečnictví, řečnické umění

proteggere: proteggere la scienza/le artipodporovat vědu/umění

ritegno: non avere ritegnobýt drzý, neumět se ovládat

sapere: sapere (come) godersi la vitaumět se radovat ze života

tempio: tempio delle artichrám umění

arte: Usa tutte le sue arti per convincerla.Snaží se jí přesvědčit, jak umí.

conoscere: Non conosce la matematica/il francese.Neumí matematiku/francouzsky.

imporsi: Si sa imporre.Umí se prosadit.

introdurre: introdurre q all'artepřivést koho k umění

nascere: Sei nato vestito.Ty ses uměl narodit.

nuotare: Sai nuotare?Umíš plavat?

sapere: Sa leggere.Umí číst.

sapere: Non sa scrivere una lettera senza errori.Neumí napsat ani jeden dopis bez chyb.

spiegarsi: Non so spiegarmi questo suo silenzio.Neumím si vysvětlit jeho odmlčení.

tutto: Sa fare tutto.Umí/Zvládne všechno., Poradí si se vším.

usare: Sa usare il computer?Umíte pracovat s počítačem?

marciare: přen. marciarciumět v tom chodit využít situace ve svůj prospěch ap.

notte: notte biancaprobdělá noc noc strávená prací ap., bílá noc, noc umění kulturní událost, která nabízí bezplatné vstupy do muzeí ap.

raccontare: La sa raccontare bene.Ten si umí vymýšlet.

reggere: reggere il vinohodně vydržet v pití, umět pít

scena: (non) avere scena(ne)umět se pohybovat na jevišti