Hlavní obsah

dveře, kniž. dvéře

Podstatné jméno, rod ženský pomnožné

  • porte f(auta) portière fzavřít dveřefermer la portejednání za zavřenými dveřmiaudience à huis clos

Vyskytuje se v

okénko: okénko ve dveříchvasistas

prásknout: prásknout dveřmiclaquer la porte

spojený: pokoje spojené dveřmichambres communicantes

blízko: sedět blízko dveříêtre assis près de la porte

bouchnout: bouchnout dveřmifaire claquer la porte

doprovodit: doprovodit koho ke dveřímraccompagner qqn à la porte

vést: Dveře vedou na ulici.La porte ouvre dans la rue.

zazvonit: zazvonit u dveřísonner à la porte

ukázat: ukázat komu dveřemettre qqn à la porte

zabouchnout: zabouchnout komu dveře před nosemclaquer la porte au nez de qqn

zabouchnout: zabouchnout za sebou dveře(faire) claquer la porte

zavřený: za zavřenými dveřmi neveřejnýà huis clos

cadenas: fermer une porte au cadenaszavřít dveře na zámek

chaîne: chaîne de sûretéřetěz na dveřích bezpečnostní

entrée: avoir ses entrées chez qqnmít otevřené dveře u koho

fermé: porte fermée à clézamčené dveře

journée: journée porte ouverteden otevřených dveří

tirer: tirer une porte derrière soizavřít za sebou dveře

assurer: Assurez-vous si la porte est bien fermée.Přesvědčte se, zda jsou dveře dobře zavřené.

bâiller: une porte qui bâillenedovírající se dveře

coller: coller son oreille à la portepřitisknout ucho na dveře

communiquer: La porte communique avec le jardin.Dveře vedou do zahrady.

depuis: depuis la porteod dveří

flanquer: flanquer qqn à la portevyrazit s kým dveře, vyhodit koho ze dveří

ouvrir: ouvrir la porte avec une cléodemknout dveře

battant: ouvrir une porte à deux battantsotevřít dveře dokořán

clos: à huis closza zavřenými dveřmi, s vyloučením veřejnosti

dehors: hovor. ficher/flanquer/foutre qqn dehorsvyrazit koho/s kým dveře

fermer: fermer sa porte à qqnzavřít své dveře komu

ouvrir: ouvrir sa maison à qqnpřijímat koho ve svém domě, mít pro koho dveře otevřené

porte: mettre qqn à la portevyrazit, vyhodit koho, vyrazit s kým dveře

refuser: refuser sa porte à qqnzavřít před kým dveře