Hlavní obsah

základ

Podstatné jméno, rod mužský

  1. základy (stavby) foundationsi přen. položit základy čeholay the foundations of sth
  2. (podstata) basis, base, foundationzáklady čeho oboru ap.basics, rudiments, fundamentals, the ABC of sth, (osvojené vědomosti) grounding in sth, (nejpodstatnější prvky) essentialsekon. daňový základtax base
  3. (slova) base (word), stem
  4. (logaritmu, mocniny ap.) base
  5. (východisko) basis, ground(s)na základě vlastní zkušenostifrom one's own experiencena základě čehoon the basis of sth, on sth, (z důvodu) on the ground of sth, (v souladu s) as per sth

Vyskytuje se v

klást: lay foundationsklást základy

pohlaví: sex discrimination, discrimination on the basis of sexdiskriminace na základě pohlaví

ovládat: They have a basic command of English.Ovládají základy angličtiny.

usoudit: He concluded from the evidence that ...Na základě důkazů usoudil, že ...

položit: lay the foundations of sthpoložit základy čeho začít

agree: as agreed with sbpo dohodě s, na základě/dle dohody s kým

authority: act on the authorityjednat na základě pravomoci

avoidance: ekon. tax avoidancesnižování základu daně legálními prostředky

base: ekon. tax basedaňový základ

basis: práv. legal basisprávní základ

choice: do sth by one's own choicedělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebe

common: common decencyzáklady slušnosti, základní slušnost, vychovanost

consensus: by consensusna základě dohody, po vzájemné shodě, na základě obecného souhlasu

consultation: in consultation with sbpo poradě s kým, na základě porady s kým

fiat: by fiatna základě nařízení

foundation: lay the foundations for sthpoložit základy čeho

subject: subject to contract(jen) na základě smlouvy budoucí, musí být podepsána smlouva pro právní platnost uvedeného

ground: on the grounds of sthz důvodu, na základě čeho, kvůli čemu

základ: lay the foundations of sthi přen. položit základy čeho