Hlavní obsah

understood [ˌʌndəˈstʊd]

Vyskytuje se v

give: be given to understanddozvědět se, doslechnout se

understand: be given to understand (that) ...do(z)vědět se, doslechnout se nepřímo se dozvědět

understand: Is that understood?Je (ti) to jasné?, Chápeš?

understand: make osf understooddorozumět se, domluvit se řečí

understanding: on the understanding thatpod podmínkou, že ..., za předpokladu, že ...

make: make osf understooddorozumět se, domluvit se daným jazykem

understand: hard to understandtěžko pochopitelný

understanding: have an understanding of sthrozumět čemu, vyznat se v čem, chápat co, mít znalosti o čem

beyond: That's beyond me/my understanding.To je nad mé chápání.

chápavý: chápavý úsměv/pohledunderstanding/knowing smile/look

pochopitelný: snadno pochopitelnýeasy to understand, easily understood

předpoklad: za předpokladu, že ...provided/on the understanding/pod podmínkou on condition that ...

rozumět: rozumět si s kýmunderstand each other, vycházet get along, get on (well) with sb

srozuměná: dát na srozuměnou komudát vědět let sb know, oficiálně sdělit notify sb, hl. nepřímo give sb to understand, veřejně make it known

aby: Zopakoval to, aby to pochopila.He repeated it for her to understand.

dokázat: Nedokáže to pochopit.She is unable to understand it.

domluvit se: Domluvíš se anglicky?Can you make yourself understood in English?

domluvit se: Nedomluvím se.I can't make myself understood.

donést se: Doneslo se mi ...I hear(d) that..., I was given to understand..., I got word that...

dorozumět se: Dorozumím se anglicky.I can make myself understood in English.

chápat: Nechápu.I don't understand.

porozumět: porozumět rodilému mluvčímuunderstand a native speaker

rozumět: Nerozumím (tomu).I don't understand (it)/get it.

rozumět: Rozuměl jste mi?Did you understand me?

srozumitelný: těžko/snadno srozumitelnýdifficult/easy to understand

vysvětlit: Nedovedu si to vysvětlit.I don't understand it., I see/have no explanation for this.