Hlavní obsah

pull [pʊl]

Vyskytuje se v

pull: pull ahead of/away fromsb vzdalovat se komu soupeři

pull about, pull around: pull sb aboutmávat, zametat, cloumat s kým hrubě zacházet

pull for: be pulling forsb hovor. podporovat, (po)držet koho, fandit komu

pull in: pull sb inzabásnout, sebrat koho předvést na policejní stanici

pull off: pull off (the road)zastavit u krajnice, sjet ze silnice k motelu ap.

pull out: pull sth outof sth vytáhnout co odkud tahem vyndat ap., vytrhnout

pull over: pull sb overzastavit koho/co policie auto

pull together: pull osf togethersebrat se, vzpamatovat se

pull under: pull sb understáhnout pod vodu koho

pull up: pull sb up (short)zarazit (se) v činnosti

pull up on: pull sb up on sthsprdnout, sjet koho za co

short: pull sb up shortzarazit, přimět pozastavit se, vytrhnout koho z toho, co právě dělá

sock: pull one's socks upzačít se snažit

stop: pull out all the stopsudělat všechno možné, pořádně zabrat pro dosažení cíle

curtain: draw/pull the curtains (open)roztáhnout závěsy

demand: ekon. demand-pull inflationinflace tažená poptávkou

even: pull even with sbdotáhnout se na koho v soutěži ap.

gravitational: Earth's gravitational pullzemská přitažlivost

gravity: fyz. pull of gravitypůsobení gravitace

inflation: demand-pull inflationinflace tažená poptávkou

out: take/pull/draw outvyndat, vytáhnout, vyjmout

pin: pull the pinvytáhnout pojistku, odjistit (granát)

sickie: pull/throw/take/chuck a sickiehodit se marod, být marod nejít do práce

to: pull/push the door topřivřít dveře

together: pull osf togetherdát se dohromady, sebrat se

trigger: pull the triggerzmáčknout spoušť

anchor: lower/pull up the anchorspustit/vytáhnout kotvu

face: make/pull a faceudělat obličej zašklebit se ap.

acquainted: get/become acquainted with sbseznámit se s kým

become: become ofstát se s kým/čím, přihodit se komu/čemu

accustomed: become accustomed to sthzvyknout si na co

acquaint: get/become acquaintedseznámit se i vzájemně

afraid: become afraid of sthdostat strach, začít se bát z čeho

alienate: become alienatedodcizit se přátelé ap.

buddy: hovor. become buddiesskamarádit se

common currency: become common currencystát se obecně přijímaným (faktem)

conscious: become conscious of sthuvědomit si, zaznamenat co, povšimnout si čeho

damp: become dampzvlhnout, zapařit se

dense: grow/become denser(z)houstnout

deplete: be(come) depleted(z)tenčit se, (výrazně) ubýt zdroje ap.

depopulated: being/becoming depopulatedvylidňující se

dilapidated: become dilapidated(z)chátrat

discouraged: become discouragednechat se odradit, ztratit odvahu k činu ap.

disinterested: become disinterested in sthztratit/přestat jevit zájem o co

dry: become/go dryzačít abstinovat alkoholik

embroiled: become embroiled in a conflictzaplést se/být vtažen do konfliktu

engorged: become engorgednalít se prsy mlékem

entitled: become entitled to sthzískat nárok na co právní

entwined: become entwinedproplést se, prolnout se

erect: become erectvztyčit se, ztopořit se

estranged: become estrangedodcizit se

extinct: become extinctvyhynout

familiar: become/get familiar with sthobeznámit se, seznámit se s čím

friend: become friendsskamarádit se, spřátelit se

green: become/turn greenzazelenat se stromy ap., zezelenat

hazy: become hazyzamlžit se

infatuated: become infatuated with sbzbláznit se do koho

infect: become infected with sthnakazit se čím

inured: become inured to sthzvyknout si, uvyknout si na co

jealous: get/become jealous of sbzačít žárlit na koho

mute: become/be struck muteoněmět i přen.

naturalize: become naturalizedzdomácnět rostlina v novém prostředí

operative: become operativezačít fungovat, naběhnout systém ap.

overcast: become overcastzatáhnout se obloha

overgrown: become overgrown with sthzarůst čím

pale: turn/go/become pale(z)blednout

possessed: become possessed of sthstát se vlastníkem čeho

predominant: become predominantzačít převládat, získat převahu

pregnant: get/become pregnantotěhotnět, přijít do jiného stavu

public: become publicdostat se na veřejnost informace

radicalize: become radicalizedzradikalizovat se

rampant: become rampantrozbujet se, rozmáhat se

septic: become/go septiczanítit se

stiff: become stiff(z)tuhnout, znehybnět

unfashionable: become unfashionablevyjít z módy

vocal: become vocalzačít se ozývat nespokojeně

worn out: become worn outopotřebovávat se

more: He became more and more furious.Zuřil stále víc.

of: It becomes less of a problem.Už to ani není takový problém.

painful: become painfulzačít bolet, rozbolet

slate: He was slated to become a minister in one year.Měl se stát za rok ministrem.