Hlavní obsah

limiting [ˈlɪmɪtɪŋ]

Vyskytuje se v

limit: the limitsof sth meze, možnosti čeho

built-up: speed limit in built-up areasmaximální (povolená) rychlost v obci

company: ekon. limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

emission: emission limitsemisní limity

including: including, but not limited tozahrnující mimo jiné, mimo jiné včetně

liability: limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

limited: company limited by shares(neveřejná) akciová společnost

partner: ekon. limited/special partnerspolečník s ručením omezeným, komanditista

speed limit: do the speed limitdodržovat rychlost řidič ap.

vocabulary: limited vocabularyomezená slovní zásoba

exceed: exceed the speed limitpřekročit (maximální) povolenou rychlost

akciový: joint-stock company, veřejná public (limited) company, zkr. PLCakciová společnost

dodržovat: observe the speed limitdodržovat rychlost

hranice: minimum/maximum age limitspodní/horní věková hranice

komanditní: limited partnershipkomanditní společnost

načas: for a limited time onlyjen načas

nejvyšší: speed limitnejvyšší povolená rychlost

omezení: speed limitomezení rychlosti

omezený: limited (liability) company, zkr. Ltd, AmE Inc.společnost s ručením omezeným

povolený: speed limitmaximální povolená rychlost

ručení: limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

rychlost: speed limitdopr. omezená rychlost na silnici

rychlostní: (limited-access) highwayrychlostní komunikace

společnost: limited liability companyekon. společnost s ručením omezeným

věkový: age limitvěková hranice

vybičovat: push osf to the limitvybičovat se k maximálnímu výkonu

maximální: speed limitmaximální povolená rychlost

ohraničený: time-limitedčasově ohraničený

přepínat: push osf to the limit, overexert osf, overstrain osfpřepínat (své) síly

přesahovat: go over the limitpřesahovat všechny meze