Hlavní obsah

rychlost

Vyskytuje se v

nadzvukový: сверхзвукова́я ско́ростьnadzvuková rychlost

obvodový: окружна́я ско́ростьfyz. obvodová rychlost

okamžitý: мгнове́нная ско́ростьfyz. okamžitá rychlost

přenos: ско́рость перено́са да́нныхrychlost přenosu dat

přenosový: ско́рость переда́чиvýp. přenosová rychlost

světlo: ско́рость све́таfyz. rychlost světla

vítr: ско́рость ве́траrychlost větru

zvuk: ско́рость зву́каrychlost zvuku

dovolený: допусти́мая ско́ростьdovolená rychlost

nabrat: набра́ть си́лу/высоту́/ско́ростьnabrat sílu/výšku/rychlost

omezení: ограниче́ние ско́ростиomezení rychlosti

omezovač: ограничи́тель ско́ростиmotor. omezovač rychlosti

plný: на по́лном ходу́v plné rychlosti

překročení: штраф за превыше́ние ско́ростиpokuta za překročení rychlosti

řadit: переключа́ть ско́ростиřadit rychlosti

šíření: ско́рость распростране́ния тепла́fyz. rychlost šíření tepla

úhlový: углова́я ско́ростьfyz. úhlová rychlost

vyřadit: вы́ключить ско́ростьmotor. vyřadit rychlost

blesk: молниено́сноrychlostí blesku

ве́тер: ско́рость ве́траrychlost větru

мо́лния: с быстрото́й мо́лнииrychlostí blesku, bleskurychle

разме́рность: разме́рность ско́ростиrozsah rychlosti

сверхзвуково́й: сверхзвукова́я ско́ростьnadzvuková rychlost

свет: ско́рость све́таrychlost světla

ско́рость: повы́сить/пони́зить ско́рость чегоzvýšit/snížit rychlost čeho

переключи́ть: переключи́ть ско́ростьzařadit rychlost

ход: по́лный ходnejvyšší rychlost

rychlost: повы́сить/пони́зить ско́рость чегоzvýšit/snížit rychlost čeho