Hlavní obsah

число́

Podstatné jméno, rod střední-а́; чи́сла, -сел, -слам

  1. mat.čísloце́лое/действи́тельное число́celé/reálné čísloкомпле́ксное/натура́льное число́komplexní/přirozené čísloдро́бное число́zlomekпросто́е число́prvočíslo
  2. datum, denКако́е сего́дня число́?Kolikátého je (dnes)?
  3. množství, početбольшо́е число́ люде́йvelký počet osob
  4. počet, celek, soubor
  5. ling.číslo gramatická kategorie

Podstatné jméno, rod střední-а́; чи́сла, -сел, -слам

  1. в числе́ кого/чего mezi kým/čím
  2. в число́ кого/чего mezi koho/co
  3. к числу́ кого/чего mezi koho/co
  4. в том числе́ včetně, počítaje v to, také

Vyskytuje se v

действи́тельный: действи́тельное число́reálné číslo

еди́нственный: еди́нственное число́jednotné číslo, singulár

ко́рень: ко́рень из числа́odmocnina

мно́жественный: мно́жественное число́množné číslo, plurál

отвлечённый: отвлечённое число́abstraktní číslo

це́лый: це́лое (число́)celé číslo

число́: в числе́ кого/чегоmezi kým/čím

астрономи́ческий: астрономи́ческое число́astronomické číslo obrovské

входи́ть: входи́ть в число́ чегоřadit se, patřit k čemu

вы́быть: вы́быть из числа́ студе́нтовpřestat být studentem

двузна́чный: двузна́чное число́dvojciferné číslo

тако́й-то: прие́хать тако́го-то числа́přijet tolikátého a tolikátého

celý: це́лое число́mat. celé číslo

číslo: натура́льное/це́лое число́přirozené/celé číslo

desetinný: десяти́чное число́desetinné číslo

dvojný: дво́йственное число́ling. dvojné číslo

hmotnostní: ма́ссовое число́chem. hmotnostní číslo

imaginární: мни́мое число́mat. imaginární číslo

iracionální: иррациона́льное число́mat. iracionální číslo

kladný: положи́тельное число́mat. kladné číslo

komplexní: компле́ксное число́mat. komplexní číslo

neutronový: число́ нейтро́новneutronové číslo

racionální: рациона́льное число́mat. racionální číslo

sezení: число́ мест для сиде́нияpočet míst k sezení

záporný: отрица́тельное число́mat. záporné číslo

antedatovat: дати́ровать догово́р за́дним число́мantedatovat smlouvu

dnes: Како́е сего́дня число́?Kolikátého je dnes?

dnešní: сего́дняшнее число́dnešní datum

dosadit: подста́вить число́ в фо́рмулуdosadit číslo do vzorce

omezit: ограни́чить число́ уча́стниковomezit počet účastníků

otáčka: оборо́ты/число́ оборо́тов в мину́туotáčky za minutu

patřit: принадлежа́ть к числу́ лу́чших ученико́вpatřit k nejlepším žákům

počet: число́ жертвpočet obětí

kolikátý: Како́е сего́дня число́?Kolikátého je dnes?

vejít se: Всы́пали ему́ по пе́рвое число́.Nařezali mu, co se do něho vešlo.

žito: Ему́ всы́пали по пе́рвое число́.Seřezali ho jako žito.

дво́йственный: дво́йственное число́dvojné číslo, duál