Hlavní obsah

рабо́та

Vyskytuje se v

вре́мя: вре́мя рабо́тыotevírací doba

гра́фик: гра́фик рабо́тыprovozní/pracovní doba, úřední hodiny

ка́торжный: ка́торжные рабо́тыnucené práce

контро́льный: контро́льная (рабо́та)písemka

курсово́й: курсова́я (рабо́та)ročníková práce

принуди́тельный: принуди́тельные рабо́тыnucené práce

разреше́ние: разреше́ние на рабо́ту/на постро́йкуpracovní/stavební povolení

режи́м: режи́м рабо́тыotvírací doba

скользя́щий: скользя́щий гра́фик (рабо́ты)pružná pracovní doba

сокращённый: сокращённый гра́фик рабо́тыzkrácená pracovní doba

чи́стый: чи́стая рабо́таduševní práce

бра́ться: бра́ться за рабо́туdá(va)t se do práce

взя́ться: взя́ться за рабо́туdát se do práce

восстанови́ть: восстанови́ть кого на рабо́теvzít koho zpět do práce

вы́лететь: Вы́летел с рабо́ты.V práci dostal padáka.

вы́полнить: вы́полнить рабо́туudělat práci

высо́тный: высо́тные рабо́тыvýškové práce

завали́ть: завали́ть рабо́той когоzavalit koho prací

земляно́й: земляны́е рабо́тыzemní práce

на: быть на рабо́теbýt v práci

отноше́ние: отноше́ние к рабо́теvztah k práci

поступле́ние: поступле́ние на рабо́туnástup do práce

приня́ться: приня́ться за рабо́туpustit se do práce, začít pracovat

проре́ктор: проре́ктор по нау́чно-иссле́довательской рабо́теprorektor pro vědecko-výzkumnou činnost

с: уйти́ с рабо́тыodejít z práce

сде́льный: сде́льная рабо́таúkolová práce

сезо́нный: сезо́нная рабо́таsezonní práce omezená na určitou dobu

соиска́тель: соиска́тель рабо́тыuchazeč o práci

спра́вка: спра́вка с ме́ста рабо́тыpotvrzení o zaměstnání

тре́буемый: тре́буемый о́пыт рабо́тыpožadovaná praxe

уво́литься: Он уво́лился с рабо́ты.Dal výpověď.

устро́иться: устро́иться на рабо́туsehnat si práci

я́вка: я́вка на рабо́туdocházka do práce

сгора́ть: сгора́ть на рабо́теbýt pohlcen prací, vyčerpávat se při práci

рабо́та: рабо́тыpráce zemědělské ap.