Hlavní obsah

доро́жный

Přídavné jméno-ая, -ое

Vyskytuje se v

безопа́сность: безопа́сность (доро́жного) движе́нияbezpečnost (silničního) provozu

ве́домость: доро́жная ве́домостьprůvodka

движе́ние: пра́вила доро́жного движе́нияpravidla silničního provozu

знак: доро́жные зна́киdopravní značky

мотоци́кл: доро́жный мотоци́клsilniční motorka

на́сыпь: доро́жная на́сыпьsilniční násep

происше́ствие: доро́жно-тра́нспортное происше́ствие ДТПdopravní nehoda

указа́тель: доро́жный указа́тельsměrová tabule

апте́чка: доро́жная апте́чкаcestovní lékárnička

dopravní: доро́жно-тра́нспортное происше́ствие, ДТПdopravní nehoda

havarijní: авари́йная (доро́жная) слу́жбаhavarijní (silniční) služba

lékárnička: дома́шняя/похо́дная/доро́жная апте́чкаdomácí/příruční/cestovní lékárnička

motorka: доро́жный мотоци́клsilniční motorka

nehoda: авто(моби́льная) ава́рия, ДТП, доро́жно-тра́нспортное происше́ствиеdopravní nehoda

okružní: (доро́жное) кольцо́, кольцева́я доро́гаokružní komunikace obchvat

podloží: доро́жное основа́ниеsilniční podloží

pravidlo: пра́вила доро́жного движе́ния, ПДДpravidla silničního provozu

provoz: пра́вила доро́жного движе́ния, ПДДpravidla silničního provozu

šek: доро́жный/ба́нковский чекcestovní/bankovní šek

tabule: (доро́жный) указа́тель направле́нияsměrová tabule

účastník: уча́стник доро́жного движе́нияúčastník silničního provozu

výdaj: доро́жные расхо́дыcestovní výdaje

výloha: доро́жные расхо́дыcestovní výlohy

značka: доро́жные зна́киdopravní značky

cestovní: доро́жная апте́чкаcestovní lékárnička

dodržovat: соблюда́ть пра́вила доро́жного движе́нияdodržovat pravidla silničního provozu

jízdní: доро́жные ка́честваjízdní vlastnosti (automobilu)

podjezd: железнодоро́жный/доро́жный тонне́льželezniční/silniční podjezd

povrch: травяно́е/асфа́льтовое/доро́жное покры́тиеtravnatý/asfaltový/silniční povrch

předpis: ПДД, пра́вила доро́жного движе́нияdopravní předpisy

přestupek: наруше́ние пра́вил доро́жного движе́нияdopr. dopravní přestupek

světlost: доро́жный просве́т, кли́ренсmotor. světlost podvozku

taška: доро́жная су́мка, саквоя́жcestovní taška

uváznout: застря́ть в доро́жной про́бкеuvíznout v dopravní zácpě

vozovka: доро́жная оде́жда, доро́жное покры́тиеpovrch vozovky

zácpa: тра́нспортная/доро́жная про́бкаdopravní zácpa

zápisek: доро́жные запи́скиzápisky z cest

žehlička: электри́ческий/доро́жный утю́гelektrická/cestovní žehlička

доро́жный: доро́жный знакdopravní značka