Hlavní obsah

вое́нный

Podstatné jméno, rod mužský-ого

Vyskytuje se v

вое́нно-промы́шленный: вое́нно-промы́шленный ко́мплексvojenskoprůmyslový komplex

де́йствие: вое́нные де́йствияvojenské akce, válka

действи́тельный: действи́тельная вое́нная слу́жбаpovinná vojenská služba

теа́тр: теа́тр вое́нных де́йствийbojiště

корреспонде́нт: вое́нный корреспонде́нтválečný zpravodaj

обозрева́тель: вое́нный обозрева́тельválečný zpravodaj

престу́пник: вое́нный престу́пникválečný zločinec

призы́в: призы́в (на вое́нную слу́жбу)povolání (k vojenské službě), mobilizace

промы́шленность: машинострои́тельная/вое́нная промы́шленностьstrojírenský/vojenský průmysl

уча́сток: вое́нный уча́стокvojenský prostor

вмеша́тельство: вое́нное вмеша́тельствоvojenská intervence

вое́нный: вое́нная фо́рмаvojenská uniforma

го́дный: Он при́знан го́дным к вое́нной слу́жбе.Byl uznán schopným vojenské služby.

диктату́ра: вое́нная диктату́раvojenská diktatura

прися́га: вое́нная прися́гаvojenská přísaha

akademie: вое́нная акаде́мияvojenská akademie

cvičení: вое́нное уче́ниеvojenské cvičení

diktatura: вое́нная диктату́раvojenská diktatura

hřbitov: вое́нное кла́дбищеvojenský hřbitov

junta: вое́нная ху́нтаvojenská junta

letectví: вое́нная/гражда́нская авиа́цияvojenské/civilní letectví

okruh: вое́нный о́кругvojenský okruh

právo: вое́нное положе́ниеstanné právo

prostor: вое́нный райо́нvoj. vojenský prostor

přehlídka: вое́нный/возду́шный пара́дvojenská/letecká přehlídka

převrat: госуда́рственный/вое́нный переворо́тstátní/vojenský převrat

síla: вое́нно-возду́шные си́лыvoj. vzdušné síly

služba: действи́тельная/альтернати́вная вое́нная слу́жбаaktivní/náhradní vojenská služba

stanný: вое́нно-полево́й судstanný soud

tažení: вое́нный похо́дválečné tažení

válečný: вое́нный престу́пникválečný zločinec

vojenský: вое́нная акаде́мияvojenská akademie

základna: вое́нная ба́заvojenská základna

zpravodaj: специа́льный/вое́нный корреспонде́нтzvláštní/válečný zpravodaj

absolvovat: пройти́ вое́нную слу́жбуabsolvovat vojenskou službu

akce: (вое́нная) опера́цияvojenská akce

justice: вое́нная юсти́цияvojenská justice

letiště: междунаро́дный/вну́тренний/вое́нный аэропо́ртmezinárodní/vnitrostátní/vojenské letiště

loď: вое́нный кора́бльválečná loď

nejvyšší: вы́сший вое́нный о́рденnejvyšší vojenské vyznamenání

objekt: вое́нные сооруже́нияvojenské objekty

patrona: вое́нные патро́ныostré patrony

rozmístění: расквартиро́вка вое́нных базrozmístění vojenských základen

stan: вое́нная пала́ткаvojenský stan

tribunál: вое́нный/суде́бный трибуна́лvojenský/soudní tribunál

válečnický: вое́нное иску́сствоválečnické umění

zločinec: вое́нный престу́пникválečný zločinec

zprostit: уво́лить с вое́нной слу́жбыzprostit vojenské služby