Hlavní obsah

вое́нный

Podstatné jméno, rod mužský-ого

Vyskytuje se v

вое́нно-промы́шленный: вое́нно-промы́шленный ко́мплексvojenskoprůmyslový komplex

де́йствие: вое́нные де́йствияvojenské akce, válka

действи́тельный: действи́тельная вое́нная слу́жбаpovinná vojenská služba

теа́тр: теа́тр вое́нных де́йствийbojiště

корреспонде́нт: вое́нный корреспонде́нтválečný zpravodaj

обозрева́тель: вое́нный обозрева́тельválečný zpravodaj

престу́пник: вое́нный престу́пникválečný zločinec

призы́в: призы́в (на вое́нную слу́жбу)povolání (k vojenské službě), mobilizace

промы́шленность: машинострои́тельная/вое́нная промы́шленностьstrojírenský/vojenský průmysl

уча́сток: вое́нный уча́стокvojenský prostor

вмеша́тельство: вое́нное вмеша́тельствоvojenská intervence

го́дный: Он при́знан го́дным к вое́нной слу́жбе.Byl uznán schopným vojenské služby.

диктату́ра: вое́нная диктату́раvojenská diktatura

прися́га: вое́нная прися́гаvojenská přísaha

akademie: vojenská akademieвое́нная акаде́мия

cvičení: vojenské cvičeníвое́нное уче́ние

diktatura: vojenská diktaturaвое́нная диктату́ра

hřbitov: vojenský hřbitovвое́нное кла́дбище

junta: vojenská juntaвое́нная ху́нта

letectví: vojenské/civilní letectvíвое́нная/гражда́нская авиа́ция

okruh: vojenský okruhвое́нный о́круг

právo: stanné právoвое́нное положе́ние

prostor: voj. vojenský prostorвое́нный райо́н

přehlídka: vojenská/letecká přehlídkaвое́нный/возду́шный пара́д

převrat: státní/vojenský převratгосуда́рственный/вое́нный переворо́т

síla: voj. vzdušné sílyвое́нно-возду́шные си́лы

služba: aktivní/náhradní vojenská službaдействи́тельная/альтернати́вная вое́нная слу́жба

stanný: stanný soudвое́нно-полево́й суд

tažení: válečné taženíвое́нный похо́д

válečný: válečný zločinecвое́нный престу́пник

válečný: válečná loďвое́нный кора́бль

vojenský: vojenská akademieвое́нная акаде́мия

základna: vojenská základnaвое́нная ба́за

zpravodaj: zvláštní/válečný zpravodajспециа́льный/вое́нный корреспонде́нт

absolvovat: absolvovat vojenskou službuпройти́ вое́нную слу́жбу

akce: vojenská akce(вое́нная) опера́ция

letiště: mezinárodní/vnitrostátní/vojenské letištěмеждунаро́дный/вну́тренний/вое́нный аэропо́рт

loď: válečná loďвое́нный кора́бль

nejvyšší: nejvyšší vojenské vyznamenáníвы́сший вое́нный о́рден

objekt: vojenské objektyвое́нные сооруже́ния

patrona: ostré patronyвое́нные патро́ны

rozmístění: rozmístění vojenských základenрасквартиро́вка вое́нных баз

stan: vojenský stanвое́нная пала́тка

stanoviště: voj. vojenské stanoviště(вое́нный) блокпо́ст

tribunál: vojenský/soudní tribunálвое́нный/суде́бный трибуна́л

válečnický: válečnické uměníвое́нное иску́сство

vojenský: vojenská službaвое́нная/во́инская слу́жба

vojenský: vojenská nemocniceвое́нная больни́ца

vojenský: vojenská uniformaвое́нная фо́рма

zločinec: válečný zločinecвое́нный престу́пник

zprostit: zprostit vojenské službyуво́лить с вое́нной слу́жбы

вое́нный: вое́нная фо́рмаvojenská uniforma