Hlavní obsah

deutlich

Přídavné jméno

  • jasný, zřetelný vnímatelný smyslyeine deutliche Ahnung habenmít jasné tušení

Vyskytuje se v

laut: laut und deutlichnahlas a zřetelně

Sprache: eine deutliche Sprache mit j-m sprechenmluvit zcela jasně s kým

erklären: Erkläre dich deutlicher!Vyjádři se jasněji!

exemplarisch: etw. exemplarisch deutlich machenco příkladně objasnit

Schriftzug: deutliche Schriftzügezřetelné písmo

ale: Er spricht leise, aber deutlich.Mluví potichu, ale zřetelně.

jasně: sich deutlich ausdrückenjasně se vyjádřit

jasný: eine klare/deutliche Fragejasná otázka

příznak: deutliche/sichere Zeichenjasné/jisté příznaky

značný: ein deutlicher Unterschiedznačný rozdíl

zřetelně: klar und deutlich sprechenmluvit jasně a zřetelně

deutlich: eine deutliche Ahnung habenmít jasné tušení