Hlavní obsah

pře

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (právní spor) lite f, controversia f(případ) causa fpráv. soudní přecontroversia f giudiziariapráv. občanskoprávní přecausa f civile
  2. (hádka) litigio m, litigata f, disputa f

Vyskytuje se v

alla: alla partenzapři odchodu

appena: appena possibilepři nejbližší příležitosti, hned jak to bude možné

arrivo: all'arrivopři příjezdu

atto: nell'atto, sull'attopři činu chytit ap.

calare: al calar del solepři západu slunce

cogliere: cogliere q sul fattopřistihnout koho při činu

consegna: pagare alla consegna(za)platit při dodání

contesa: contesa giudiziariasoudní pře

contrasto: essere in contrasto con qbýt ve při s kým

corsa: aer. corsa di atterraggiodoběh při přistání

decollo: al decollopři vzletu

fatto: cogliere q sul fattochytit koho při činu

flagrante: cogliere q in flagrantechytit koho při činu

forza: in forzepři síle, přen. ve velkém počtu, v hojném počtu

guardare: a ben guardarepři bližším pohledu

idea: Alla sola idea di qc ...Při pouhém pomyšlení na co ...

lume: cena a lume di candelavečeře při svíčkách

male: mal d'autonevolnost při jízdě autem

mancanza: in mancanza di qcpři neexistenci/nepřítomnosti čeho, pokud neexistuje/není co, jelikož není co

massimo: al massimomaximálně, (na)nejvýš víc ne, co nejvíce, co to dá o míře, intenzitě ap., nejpozději, při nejhorším když to nepůjde jinak

omicidio: omicidio stradaleusmrcení při dopravní nehodě

opera: vedere q all'operavidět koho při práci

parlare: con rispetto parlandopři vší úctě

pasto: durante il pastopři jídle, během jídla

peggio: al(la) peggiopři nejhorším

prossimo: alla prossima occasionepři příští příležitosti

reggere: reggere una provaobstát při zkoušce

ritorno: al ritornona zpáteční cestě, při návratu

sole: al sorgere/calar del solepři východu/západu slunce

sorgere: al sorgere del solepři východu slunce

sorprendere: sorprendere q sul fattopřistihnout/chytit koho při činu

ammazzarsi: Si è ammazzato in un incidente.Zabil se při nehodě.

beccare: L'hanno beccato a rubare.Načapali ho při krádeži.

fondere: Il ghiaccio fonde a 0 °C.Led taje při nula stupních Celsia.

freddo: Mi viene freddo (a pensarci)...Běhá mi mráz po zádech (při pomyšlení)...

mio: Sta dalla mia.Je/stojí při mně. na mé straně

morire: Sono morti in un incidente stradale.Zemřeli při dopravní nehodě.

mossa: Parla facendo molte mosse.Při mluvení hodně gestikuluje.

pizzicare: L'hanno pizzicato mentre rubava.Chytili ho při krádeži.

rasente: volare rasente terraletět těsně při zemi

borsa: avere la borsa piena/vuotabýt při penězích/bez peněz

brutto: alle bruttev nejhorším případě, při nejhorším, když bude zle

cammino: cammin facendopo cestě, při cestě za chůze ap.

carne: (bene) in carnedobře živený, při těle ne hubený

castagna: prendere/cogliere q in castagnanachytat/chytit/načapat koho při činu

confessione: in confessionepři zpovědi, přen. (velmi) důvěrně prozradit ap.

fallo: cogliere q in fallonachytat, načapat, dostat koho lháře ap., přistihnout koho při činu