Hlavní obsah

aiutare

Tranzitivní sloveso

  1. q a fare pomoct, pomáhat komu s čímAiutami a...Pomoz mi...
  2. qc napomáhat čemu, podporovat coUn caffè aiuta la digestione.Káva podporuje trávení.

Vyskytuje se v

accorrere: accorrere in aiuto di qpřispěchat komu na pomoc

aiuto: dare un aiuto a qpomoct komu

aiuto: venire in aiuto di qpřijít komu na pomoc

aiuto: aiuto registapomocný režisér

chiamare: chiamare aiutodovolávat se pomoci

disinteresse: aiutare q con disinteressenezištně pomoci komu

gridare: gridare aiutovolat o pomoc

in: accorrere in aiutopřispěchat na pomoc

materiale: aiuto materialemateriální/hmotná pomoc

portare: portare aiutopomoct

prestare: prestare aiuto a qposkytnout pomoc, pomoci komu

regista: aiuto registapomocný režisér

abbisognare: Mi abbisogna aiuto.Potřebuji pomoc.

invocare: invocare aiutovolat o pomoc

offrire: Mi ha offerto (un) aiuto.Nabídl mi pomoc.

perché: Mi sono rivolto a lui perché mi aiutasse.Obrátil jsem se na něj, aby mi pomohl.

fortuna: La fortuna aiuta gli audaci.Štěstí přeje připraveným.

nápomocný: být (nějak) nápomocný komuessere di aiuto/utile a q

pomoc: potravinová pomocaiuti alimentari

pomoc: volání o pomockřik grido di aiuto, nouzové, lodi ap. chiamata di aiuto

pomoc: za pomoci, s pomocí čehocon aiuto di qc

potravinový: potravinová pomocaiuto alimentare

volání: tísňové volánítelefonní chiamata di emergenza, lodi v nouzi chiamata di aiuto

volání: volání o pomocchiamata di aiuto

výpomoc: (člověk na) výpomocaiutante , assistente

běžet: Běž pro pomoc!Vai a cercare aiuto!

by: Pomohl bych ti.Ti aiuterei.

křičet: Křičela o pomoc.Gridava aiuto.

o: Volala o pomoc.Chiamava aiuto.

ochotný: Nebyl příliš ochotný pomoci.Non aveva una gran voglia di aiutare.

pomáhat: Pomáhají si navzájem.Si aiutano a vicenda.

pomoct: Pomůžeš mi (s tím)?Mi aiuti (con questo)?

pomoct: pomoct komu do/ze schodůaiutare q a salire/scendere le scale

sehnat: Sežeň pomoc!Trova aiuto!

vděčný: Jsme velmi vděčni za vaši pomoc.Siamo molto grati per il vostro aiuto.

volat: volat o pomocchiamare aiuto

odvážný: Odvážnému štěstí přeje.La fortuna aiuta gli audaci.