Hlavní obsah

strana

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (plocha předmětu) сторона́přední/zadní stranaпере́дняя/за́дняя сторона́
  2. (trojúhelníku ap.) сторона́geom. délka strany trojúhelníkuдлина́ стороны́ треуго́льника
  3. (boční, postranní část) сторона́, бок
  4. (část celku) сторона́mat. levá strana rovniceле́вая сторона́ уравне́ния
  5. (knihy) страни́ца
  6. (skryté místo) сторона́
  7. (směr) сторона́, направле́ниеna všechny stranyво все сто́роны, во всех направле́нияхze všech stranсо всех сторо́н
  8. (příbuzenská linie) сторона́
  9. (účastník jednání) сторона́žalující/žalovaná stranaистцо́вая/отве́тная сторона́
  10. (politická) па́ртияstrany politického středuцентри́стские па́ртииstrana zelenýchпа́ртия зелёныхkomunistická stranaкоммунисти́ческая па́ртия

Vyskytuje se v

politický: politická strana(полити́ческая) па́ртия

přivrácený: přivrácená strana Měsíceви́димая сторона́ Луны́

smluvní: smluvní stranyдогова́ривающиеся сто́роны

stát: stát stranou čehoстоя́ть в стороне́ чего

světový: geogr. světová stranaстрана́ ми́ра

velký: jít na velkou (stranu)сходи́ть по-большо́му/в туале́т

z, ze: z pravé/levé stranyс пра́вой/ле́вой стороны́, спра́ва/сле́ва

členství: členství ve straněчле́нство в па́ртии

dohodnout se: Strany se dohodly na níže uvedených ustanoveních.Сто́роны усло́вились о нижесле́дующих установле́ниях.

malá: jít na malou (stranu)сходи́ть по ма́ленькому

měsíc: odvrácená strana Měsíceоборо́тная сторона́ Луны́

následující: na následující straněна сле́дующей страни́це

odrazit: odrazit úder (stranou)отвести́ уда́р

odvrácený: odvrácená strana čehoоборо́тная сторона́ чего

položit: položit stranouотложи́ть

prohlédnout: prohlédnout koho/co ze všech stranосмотре́ть кого/что со всех сторо́н

prohlížet (si): prohlížet si ze všech stranрассма́тривать и так и сяк

pršet: Kulky pršely ze všech stran.Пу́ли сы́пались со всех сторо́н.

přetáhnout: přetáhnout na svou stranuперетяну́ть на свою́ сто́рону

silný: silná politická stranaси́льная па́ртия

vyjádření: písemné vyjádření stranпи́сьменное объясне́ние сторо́н

vystoupit: vystoupit z politické stranyвы́йти из полити́ческой па́ртии

žert: Žerty stranou.Шу́тки в сто́рону.

stranou: Žerty stranou!Шу́тки в сто́рону!

stranou: dát (si) něco stranouотложи́ть на чёрный день

stranou: stát stranouостава́ться в стороне́