Hlavní obsah

то́лько

Vyskytuje se v

всего́: pouze, jenomвсего́ лишь/то́лько

да: a basta, a hotovo, a dostда и то́лько

держа́ться: Drž se!, Dej si pozor/bacha!, Měj se na pozoru!То́лько держи́сь!

как: jakmile, jen co, ažкак то́лько

лишь: sotva, jakmile, právěлишь то́лько

поду́мать: Jen si představ(te)!Поду́мать то́лько!

тень: zůstal jenom stín z kohoто́лько (одна́) тень оста́лась от кого

то́лько: nejen..., ale iне то́лько..., но и

труп: jen přes moji mrtvoluто́лько че́рез мой труп

ве́чером: Přijdu až večer.Приду́ то́лько ве́чером.

отпуска́ться: Lék se vydává pouze na recept.Лека́рство отпуска́ется то́лько по реце́пту.

мышело́вка: Zadarmo ani kuře nehrabe.Беспла́тно быва́ет то́лько сыр в мышело́вке.

попро́бовать: Jen (si) to zkus!, Jen se opovaž!Попро́буй то́лько!

смерть: Tebe si tak poslat pro smrt.Тебя́ то́лько за сме́ртью посыла́ть.

dát se: Kde se dalo.Где то́лько бы́ло мо́жно.

chvíle: před chvílíто́лько что

tehdy: tehdy a jen tehdyтогда́ и то́лько тогда́

doslech: znát (jen) z doslechuзнать то́лько по наслы́шке, с чужи́х слов говори́ть

dovolení: s vaším dovolenímто́лько с ва́шего разреше́ния

interní: pouze pro interní potřebuто́лько для вну́треннего употребле́ния

místo: Místo v sedm přišel až v osm.Вме́сто семи́ пришёл то́лько в во́семь.

nutný: jen to nejnutnějšíто́лько са́мое необходи́мое

okrajově: zmínit se o čem jen okrajověупомяну́ть что то́лько бе́гло

opovážit se: Jen se opovaž!То́лько попро́буй!

paráda: To je jen pro parádu.Э́то то́лько для красоты́.

pípnout: Nikdo ani nepípne.Никто́ не пи́кнет!, Пусть кто то́лько пи́кнет!

poslední: až na posledním místěто́лько на после́днем ме́сте

stavět: Tramvaj zde staví jen na znamení.Трамва́й здесь остана́вливается то́лько по тре́бованию.

vykonat: Vykonal pouze svou povinnost.Он вы́полнил то́лько свою́ обя́занность.

zkusit: Zkus jen ceknout!То́лько пи́кни!

cit: S citem! opatrně(То́лько) осторо́жно!

čert: To nám byl čert dlužen!То́лько того́ нам здесь не хвата́ло!

jen: Mám jen jedny ruce.У меня́ то́лько две руки́.

ještě: To nám ještě chybělo!То́лько э́того нам не хвата́ло!

píseček: hrát si na svém písečkuзабо́титься то́лько о себе́

prášit se: Až se mu za patami práší.То́лько и пя́тки сверка́ют.

přepočítat se: Aby ses nepřepočítal!Ты то́лько не просчита́йся!

připadnout: To ti jen tak připadlo.Э́то тебе́ то́лько помере́щилось.

škádlit: Co se škádlívá, rádo se mívá.Ми́лые браня́тся - то́лько те́шатся.

zadarmo, zdarma: Zadarmo ani kuře nehrabe.Беспла́тно быва́ет то́лько сыр в мышело́вке.

бума́га: zůstane to (jen) na papíře(то́лько) на бума́ге остаётся что