Hlavní obsah

learning [ˈlɜːnɪŋ]

Vyskytuje se v

disability: mentální zaostalost, porucha učenílearning disability

learning: učení metodou pokusu a omylutrial-and-error learning

lifelong: celoživotní vzdělávánílifelong learning

rote: naučit se mechanickylearn by rote

itself: Život samotný je proces učení.Life itself is a learning process.

quick: Rychle se učí., Je učenlivý.He is quick to learn.

dálkový: dálkové studiumne řádné denní extra-mural studies, učení se na dálku distance learning

naučit se: naučit se nazpaměťlearn sth by heart, memorize sth

ponaučení: vzít si ponaučení z čeholearn a lesson from sth, put/AmE chalk sth up to experience

učení: mechanické učenírote (learning)

nazpaměť: (na)učit se nazpaměť comemorize sth, learn sth by heart

nepoučitelný: Ty jsi nepoučitelný!Will you never learn?

pokud: Pokud se to nenaučí ...Unless she learns it ...

učenlivý: Je velmi učenlivý.He is a quick/fast learner/study., He is quick to learn.

učený: učené knihylearned books

učit se: učit se co nazpaměťmemorize sth, learn sth by heart

zacházet: naučit se zacházet s počítačemlearn how to use a computer

learn: vzít si ponaučení, poučit se z čeholearn (one's lesson) from sth