Hlavní obsah

learned [ˈlɜːnɪd]

Vyskytuje se v

learn: learn (one's lesson) from sthvzít si ponaučení, poučit se z čeho

difficulty: learning difficultiesproblémy s učením, poruchy učení u dětí ap.

disability: learning disabilitymentální zaostalost, porucha učení

learn: learn sth by heart(na)učit se nazpaměť co

learn: learn the pianonaučit se (hrát) na klavír

learning: trial-and-error learningučení metodou pokusu a omylu

lifelong: lifelong learningceloživotní vzdělávání

reinforcement: reinforcement learningzpětnovazebné učení strojové

remote: remote schooling/learningdistanční výuka, dálkové vzdělávání

rote: learn by rotenaučit se mechanicky

rote: rote learningbezmyšlenkovité/mechanické učení, hovor. šprtání

itself: Life itself is a learning process.Život samotný je proces učení.

learn: He's learning to drive.Učí se řídit.

quick: He's quick to learn.Rychle se učí., Je učenlivý.

dálkový: dálkové studiumne řádné denní extra-mural studies, učení se na dálku distance learning

naučit se: naučit se nazpaměťlearn sth by heart, memorize sth

ponaučení: vzít si ponaučení z čeholearn a lesson from sth, put/AmE chalk sth up to experience

učení: mechanické učenírote (learning)

učení: porucha učení dyslexie ap.learning disability

naučit se: Angličtinu není těžké se naučit.English is not hard to learn.

naučit se: Naučil se plavat.He learned to swim.

nazpaměť: (na)učit se nazpaměť comemorize sth, learn sth by heart

nepoučitelný: Ty jsi nepoučitelný!Will you never learn?

pokud: Pokud se to nenaučí ...Unless she learns it ...

učenlivý: Je velmi učenlivý.He is a quick/fast learner/study., He is quick to learn.

učený: učené knihylearned books

učit se: učit se co nazpaměťmemorize sth, learn sth by heart

učit se: učit se choditlearn to walk

zacházet: naučit se zacházet s počítačemlearn how to use a computer